Strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Strategické řízení je základem práce Místní akční skupiny Pobeskydí. Staráme-li se o rozvoj území v naší působnosti, je naší povinností toto území dokonale znát, vědět, jaká je představa jeho obyvatel o budoucnosti, a musíme se spolu s jinými snažit tuto vizi naplňovat.

Záměr zpracování strategie byl přijat programový výborem v roce 2012. Během roku 2013 bylo započato zpracovávání analytických podkladů. Stěžejní práce nad strategií probíhala v roce 2014 a 2015. Strategie byla schválená valnou hromadou 26. 4. 2015. Dále byl zpracován akční plán (soubor programových rámců), který byl do strategie doplněn první aktualizaci 10. listopadu 2015. V prosinci 2016 byla strategie akceptována příslušnými řídicími orgány ve verzi 2015.2.5. V červnu 2017 valná hromada schválila aktualizovanou verzi 2017.1.0, která byla akceptována příslušnými řídicími orgány. V květnu 2018 valná hromada schválila aktualizovanou verzi 2018.1.0 (rozšíření podpory o opatření Intravilány a veřejná prostranství se zaměřením na sídelní zeleň, která byla předána k akceptaci na příslušné řídicí orgány. V lednu 2019 došlo ke schválení dodatku č. 2, který upravoval programový rámec Operačního programu Zaměstnanost a byly provedeny související změny finančního plánu a indikátorů. Tímto došlo aktualizaci strategie na verzi 2018.1.1. V září 2019 došlo ke schválení dodatku č. 3, kterým se rozšiřuje podpora v programovém rámci Programu rozvoje venkova. V březnu 2020 došlo ke schválení dodatku č. 4, kterým se mění programový rámec programu rozvoje venkova v návzanosti na změny finančního plánu a plánu indikátorů PR PRV po navýšení alokace, současně dochází ke změně finančního plánu PR IROP, v souvislosti s navýšením alokace. V září 2021 došlo ke schválení dodatku č. 5, kterým se mění programový rámec programu rozvoje venkova, a to zejména navýšením alokace a rozšířením témat fiche č. 6.

Průběžně každý rok (od roku 2019) je upravován finanční plán a plán indikátorů v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle skutečnosti (tyto změny jsou prováděny na úrovni žádosti o realizaci strategie).

Aktuální verze strategie  2022.1.0 - změny uvedené v dodatku č. 6:

Schválena valnou hromadou 29. listopadu 2022

(přílohy strategie nebyly aktualizovány)

Změny ve finančním plánu jsou prováděny na úrovni žádosti o podporu strategie.

Verze strategie  2020.1.0:

Schválena valnou hromadou 12. března 2020

(přílohy strategie nebyly aktualizovány)

Verze strategie  2019.1.0:

Schválena valnou hromadou 18. září 2019

(přílohy strategie nebyly aktualizovány)

Verze strategie  2018.1.1:

Schválena programovým výborem 8. a 25. ledna 2019

Verze strategie (2018.1.0):

Schválena valnou hromadou 22. 5. 2018

Verze strategie (2017.1.0):

Schválena valnou hromadou 22. 6. 2017

Starši verze strategie >>

Další dokumenty ke stažení:

Zápis s jednání orgánů MAS vč. pracovních skupin >>