MAP Frýdek-Místek II

Projekt Místní akční plán (dále jen „MAP“) Frýdek-Místek II navazoval na předchozí projekt, který byl ukončen k 31. prosinci 2017. Stejně jako předchozí byl i navazující projekt podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616) ve výši 16.200.000 Kč a realizován MAS Pobeskydí, z. s. Jejími partnery byli MAS Slezská brána, z. s., a statutární město Frýdek‑Místek. Projekt probíhal od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021.

Projekt sestává ze čtyř klíčových aktivit:

 • řízení projektu,
 • rozvoj a aktualizace MAPu,
 • evaluace a monitoring MAPu,
 • implementace MAPu.

Projekt svým zaměřením a konkrétními aktivitami řeší prakticky totéž co předchozí projekt s tím, že oproti němu má výrazně posílen důraz na realizaci (implementaci) konkrétních aktivit, které by mohly vzdělávání, výchovu a související oblasti posunout směrem k žádoucímu cíli. Rozvoj spolupráce mezi regionálními aktéry a plánování zůstávají nadále klíčovými součástmi projektu. Stávající dokumentace MAPu bude v jeho průběhu minimálně dvakrát aktualizována a doplněna podle potřeb území a podle postupů a pravidel, kterými jsou vázáni žadatelé o podporu a realizátoři projektů MAP II. Nechceme však plánovat a rozvíjet partnerství kvůli jim samotným. Rádi bychom využili místní akční plánování k přípravě a realizaci smysluplných aktivit spolupráce tak, aby plány a navázaná partnerství přispěly k tomu, co region, v něm působící organizace a děti skutečně potřebují a co jim přináší užitek a radost.

Hlavním nástrojem místního akčního plánování je těchto sedm pracovních skupin:

 • Mateřinka (pro předškolní vzdělávání a péči)
 • Čtenářská gramotnost
 • Matematická gramotnost
 • Region (pro sociální kompetence)
 • Profese (pro profesní kompetence)
 • Šance (pro rovné příležitosti a společné vzdělávání)
 • Zázemí (pro financování)

Pracovní skupiny v oblastech svých působností projednávají vstupní informace, analýzy a plány a vytváří řídícímu výboru projektu podklady pro rozhodování o jednotlivých součástech dokumentace MAPu a o konkrétních aktivitách implementace.

Výstupem plánování jsou následující součásti dokumentace MAPu:

 • analýza (v. 2016/06),
 • strategický rámec priorit (v. 2016/09 a 2017/03),
 • seznam investičních priorit (v. 2016/09, 2017/03, 2017/09 a 2018/03),
 • roční akční plány 2017 a 2018.

MAP je realizován aktivitami spolupráce (včetně vzdělávacích aktivit) spolupracujících organizací a jednotlivců, které jsou v návaznosti na plánování postupně zanášeny do jednotlivých ročních akčních plánů. Aktivitou spolupráce se přitom rozumí cokoli, co naplňuje stanovené podmínky, a spolupracující organizací či jednotlivcem kdokoli s nápadem a ochotou pracovat. Projekt tímto způsobem vytváří jedinečné podmínky pro uplatnění dobrých myšlenek, jejich ověřování prostřednictvím realizace a šíření pozitivních zkušeností napříč obdobně zaměřenými organizacemi a jednotlivci. O konkrétních aktivitách a jejich podpoře rozhodují především místní odborníci, což významně přispívá k pozitivní atmosféře ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech v regionu.

Aktivity spolupráce zahrnují široké spektrum oblastí, které obecně definuje strategický rámec priorit jako základní koncepční dokument místního akčního plánování a detailněji příslušné roční akční plány. Prostřednictvím ročního akčního plánu 2017 se podařilo naplánovat a úspěšně dokončit jedenáct aktivit spolupráce. V ročním akčním plánu 2018 jich bylo naplánováno dalších 23. Vzhledem k „nucené přestávce“ z důvodu plánovaného ukončení předchozího projektu a čekání na schválení navazujícího projektu sice došlo k určitým komplikacím v realizaci naplánovaných aktivit spolupráce, přesto očekáváme, že většina naplánovaných aktivit bude úspěšně dokončena (i kdyby na chleba nebylo, tak v redukovaném rozsahu nebo v pozdějším termínu).

Vyzýváme touto cestou každého s nápadem a ochotou pracovat:

 • Zapojte se do činnosti některé z pracovních skupin a podílejte se tak na plánování a rozhodování o tom, jaké aktivity budou podpořeny. Přihlásit se ke členství v pracovní skupině můžete prostřednictvím kontaktního dotazníku, který visí zde
 • Přicházejte k nám se svými nápady na aktivity spolupráce, můžeme vás podpořit. K dispozici pro projednání vašich nápadů je vám kompletní realizační tým.