Články

31 . 5 . 2022

Spolupracujeme s MAS Orava a předáváme zkušenosti se značkou

Náš slovenský partner MAS Orava,o.z s naší spolupráci realizuje mikroprojekt REGIONÁLNA ZNAČKA – METÓDY A PROCESY JEJ ZAVÁDZANIA NA ÚMEZÍ ČR A SR, Kód malého projektu: SK/FMP/11b/09/009.

4 . 7 . 2021

Komunitní energetika - pilotní projekty ČR

Zatímco v zemích (nejen) západní Evropy projekty v rámci komunitní energetiky svižným tempem přibývají, Česká republika v tomto ohledu ani zdaleka nevyužívá svůj potenciál. Důvodem je nevhodně nastavená legislativa, ale také stále poměrně zdrženlivý přístup k investicím do obnovitelných zdrojů energie a k družstevnímu vlastnictví. OZE u nás produkují zhruba 14% celkové energie, z toho jen necelé 1% pochází z komunitní energetiky. Nejrozšířenější jsou FVE na střechách a fasádách budov, mezi zemědělci jsou populární elektrárny na biomasu.

19 . 6 . 2021

Komunitní energetika v Pobeskydí: inspirace z východu Evropy

Přestože k průkopníkům energetických komunit patří především státy severní a západní Evropy, kde se tento koncept úspěšně rozvíjí už bezmála 30 let, v posledních letech lze inspirativní příklady najít také v zemích bývalého Východního bloku. V drtivé většině se jedná o komunitně vlastněné FVE, jejichž instalace je oproti jiným typům OZE cenově relativně dostupná a v rámci legislativy proveditelná. První solární družstva vznikají nejen v prosluněných zemích západního Balkánu, ale také třeba na Ukrajině.

28 . 5 . 2021

Komunitní energetika - Inspirace ze západu - SPOLEČNĚ

OurPower – rakouská online platforma, která propojuje zastánce čisté energie

Rakousko plánuje do roku 2030 vyrábět elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Pomůže mu k tomu komunitní energetika, pro kterou zákonodárci obdobně jako u nás v současné době připravují vhodnou legislativu. V ČR budou s velkou pravděpodobností podporovány jen neziskové energetické komunity, kdežto Rakušané budou usilovat o vznik ekonomicky udržitelných energetických společenství. Ta podle politických představitelů mohou úspěšně fungovat jen tehdy, pokud jsou nákladově efektivní, tedy pokud mají dostatečný počet členů a výroben energie.

21 . 5 . 2021

Komunitní energetika: Inspirace ze západu - Německo

Koncept komunitní energetiky má své kořeny ve Skandinávii a zemích západní Evropy. Místní státy si zakládají na rozvoji OZE a související projekty proto podporují zvýhodněnými výkupními tarify, daňovými úlevami, dotačními tituly a především vhodně nastavenou legislativou. Komunitní energetika postavená na neziskovém principu je mezi veřejností přijímána velmi kladně a lidé se do ní sami aktivně zapojují. Za příklady dobré praxe není potřeba chodit daleko, k tahounům energetické transformace patří například Německo, Rakousko, nebo Belgie.

13 . 5 . 2021

Jak funguje energetické družstvo

Energetická družstva jsou v zahraničí nejoblíbenější a nejrozšířenější formou energetického společenství. Jejich kolébkou je Skandinávie, úspěšně se rozvíjejí také v Německu, Belgii, UK nebo USA. Obecně je lze charakterizovat jako autonomní a demokratická sdružení fyzických a právnických osob vytvořená za účelem produkce a distribuce energie. Jejich cílem je zajištění dodávky finančně dostupné udržitelné energie a také zapojení členů komunity do místního rozvoje. Prolínají se tak potřeby ekonomické, environmentální i společenské.

7 . 5 . 2021

Nový energetický zákon a energetická společenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje nový energetický zákon, který převezme legislativu EU obsaženou v tzv. zimním energetickém balíčku. Soubor návrhů v tomto balíčku má zajistit energetickou efektivitu a úspory energie, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetice a v neposlední řadě spravedlivější fungování trhu s elektřinou, v rámci kterého bude posíleno postavení spotřebitelů vůči dodavatelům energie. Evropa se podle Evropské komise může stát světovým lídrem v přechodu na čistou energii a jedním ze způsobů, jak toho docílit, je právě komunitní energetika.

30 . 4 . 2021

Udržitelná energetika v rukou obcí a občanů

Základní myšlenkou komunitní energetiky je umožnit koncovým odběratelům energie, aby se mohli podílet na vlastnictví, výrobě, distribuci a regulaci spotřeby udržitelné energie. Primárním cílem je zajistit lidem přístup k levnější, ekologičtější a na velkých zdrojích méně závislé energii.

16 . 4 . 2021

Udržitelná energetika: vize EU × realita v ČR

Energetika v posledních letech prochází zásadní proměnou. Evropská unie si stanovila závazný cíl dosáhnout do roku 2050 tzv. klimatické neutrality (ekonomiky s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů) a energetická transformace je jedním z hlavních nástrojů, jak toho dosáhnout. Transformace spočívá především ve zvyšování energetické účinnosti a přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie (OZE), ale také v decentralizaci a demokratizaci energetiky. OZE dokáží vyrobit energii v místě či poblíž místa spotřeby, čímž umožňují obcím, občanům a malým až středním podnikatelům, aby se přímo nebo prostřednictvím energetických komunit zapojili do výroby udržitelné energie. Získají tím nižší cenu energií a posílí svou energetickou nezávislost. Rozjet projekt komunitní energetiky vyžaduje odhodlání komunity a určité know-how, proto jsme pro Vás připravili sérii článků s užitečnými informacemi a inspirativními příběhy z ČR i zahraničí.

12 . 3 . 2019

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Pracuje Vaše nestátní nezisková organizace s dětmi a mládeži, pravidelně se cházíte v "klubovně", považujete se za neformální vzdělávání (nezaměřujete se na sport či sociální službu). Právě pro Vás je nabídka Rady dětí a mládeže MSK na zapojení do projektu na zvýšení kvality neformálního vzdělávání. Aktivity (šablony) projektu jsou zaměřené na:
• Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
• Sdílení zkušenosti pracovníků v neformálním vzdělávání
• Tandemové neformální vzdělávání
• Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
• Projektové dny v klubovně/mimo klubovnu
• Klub v neformálním vzdělávání

Přihlášení do projektu je nutné do 31. 3. 2019 a to odevzdání přihlásky.

Úvodní dopis a šablony k výběru

Šablony - o čem to je

Přihláška k realizaci šablon

 

123456789