Dotace CLLD 2014-2020

Evropské dotace blíže k Vám

V programovém období 2014-2020 resp. 2016-2023 chceme rozdělit na místní projekty cca 135 mil. Kč. Naše podpora se zaměřuje na témata, které řeší přímo operačních programy a program rozvoje venkova a které mají největší potenciál pro rozvoj našeho území.

Akutuální výzvy MAS Pobeskydí

V červenci/srpnu 2018 bude vyhlášena výzva Prevence invazních druhů. Na podzim po schválení změny strategie řídicím orgánem vhlásíme výzvu Intravilány a veřejná prostranství se zaměřením na sídelní zeleň v OPŽP.

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Podpora je zaměřena na investice do zemědělství, zemědělské produkty a nezemědělskou produkci (řemesla, služby, drobná výroba apod.). Dále v rámci Programu rozvoje venkova máme alokaci na projekty spolupráce místních akčních skupin, které chceme realizovat v prioritních oblastech naší strategie.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

S ohledem na nízkou alokací se zaměříme zejména na malé inovativní projekty, jejichž pokračování může být hrazeno přímo z OPZ nebo vlastních zdrojů území. Podíl dotace u obcí 90 % a u neveřejných subjektů 100 %.

1. Přístup k zaměstnání (alokace necelé 2 mil. Kč na celé období)
2. Prevence a řešení sociálního vyloučení - hlavní cílové skupiny: děti a mládež, osoby pečující, vícečetné a neúplné rodiny, rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby se souběhem znevýhodnění (alokace 11 mil. Kč na celé období)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Chceme se zaměřit zejména na středně malé projekty s celkovými způsobilými výdaji 3-5 mil. Kč (menší projekty jsou možné) s vysokou potřebnosti nebo s dopadem pro více obcí. Podíl dotace bude až 95 % způsobilých výdajů.

1. Infrastruktura sociálních služeb a začleňování - zejména zázemí sociální služeb (10 mil. Kč)
2. Vzdělávací infrastruktura - klíčové kompetence, inklusivní vzdělávání, kapacita mateřských škol) (cca 20 mil. Kč)
3. Udržitelná a bezpečná doprava - bezpečnost - chodníky, přechody; cyklodoprava doplňkově (60 mil. Kč)

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S ohledem na omezení stanovená MŽP se můžeme zaměřit pouze likvidaci křídlatky v CHKO resp. vlivem na CHKO

  1. Prevence invazních druhů - tj. křídlatky v CHKO cca (1,7 mil. Kč)

Po akceptaci změny strategie MŽP budeme podporovat sídelní zeleň v opatření Intravilány a veřejná prostranství

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

V tomto operačním programu nemáme možnost přímé podpory. Je nám ovšem dán úkol poskytovat konzultace a poradenství pro školy s tzv. šablonami. Rozsah konzultací zatím není MŠMT určen. Očekáváme základní pomoc s výběrem šablon, spolupráce při zpracovávání žádosti MS2014+ a poradenství při administraci projektu. Aktivitu bychom rádi zahájili začátkem března a to oslovení škol s nabídkou.