Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

Sociální začleňování a zaměstnanost

S ohledem na nízkou alokací se zaměříme zejména na malé inovativní projekty, jejichž pokračování může být hrazeno přímo z OPZ nebo vlastních zdrojů území. Podíl dotace u obcí 90 % a u neveřejných subjektů 100 %.

Jednotlivé výzvy naleznete v pravé nabídce.

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ:

Přístup k zaměstnání (alokace necelé 2 mil. Kč na celé období) - ZDŮVODU MINIMÁLNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY OPATŘENÍ NEREALIZOVÁNO

Navrhované opatření má na místní úrovni doplňovat činnost úřadů práce, které nemají dostatečné povědomí o místních poměrech, podpořit využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, rozvinout spolupráci místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, přiblížit pomoc nezaměstnaným a dalším osobám (vč. neaktivních), podpořit flexibilní formy zaměstnání, usnadnit získávání pracovních návyků a zkušeností jak dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům, tak dalším znevýhodněným skupinám nezaměstnaných. V rámci opatření budou podporovány zejména pilotní projekty, které mají „otestovat“ dané služby a programy v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů bude řešeno realizací navazujících individuálních projektů nebo systémovou podporou ze strany dotčených obcí a další místních aktérů.

Prevence a řešení sociálního vyloučení 

Navrhované opatření má zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a skupin osob. Důraz bude kladen na spolupráci aktérů, koordinaci aktivit s Agenturou pro sociální začleňování a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a na znalost místních podmínek. Jedná se o sérií aktivit zaměřených na prevenci a řešení sociálního vyloučení na lokální úrovni a to jak prostřednictvím podpory dílčích aktivit (např. poradenství, preventivní programy, sociální služby prevence), tak podporou zavádění nových systémových aktivit (např. sociální práce a plánování na úrovni obcí či mikroregionů). Místní aktéři spatřují stěžejní úlohu v prevenci a řešení sociálního vyloučení v podpoře rodiny, která je chápana jako tradiční základní jednotka společnosti. V tomto kontextu bude kladen důraz na podporu rodiny, její kvalitní fungovaní a na řešení sociálních problémů komplexně v celé rodině. V rámci programového rámce OPZ budou podporovány zejména pilotní projekty, které mají „otestovat“ dané služby a programy v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů bude řešeno realizací navazujících individuálními projekty nebo projekty koordinovaného přístupu, nebo zařazení do systémové podpory sociálních služeb.

Slaďování rodinného a profesního života 

Místní aktéři chápou rodinu jako základní kámen místního společenství, který podmiňuje její rozvoj a prosperitu. V tomto kontextu jsou ženy vnímány jako pečovatelky o děti (či jiné závislé osoby) a o domácnost. Ovšem ženy v současné době plní i úlohu živitelek a musí slaďovat rodinný a profesní (pracovní) život, tak aby mohly plnit obě role. A právě na venkově (Pobeskydí není výjimkou) vznikají problémy s dostupnosti potřebných služeb pro rodinu a péči o děti (vnímaným problémem je péče o dítě mimo provozní hodiny mateřských škol, školních družin či klubů a dále v době prázdnin). Významnou úlohu sehrává i pokračující proces posouvání úlohy muže v rodině a domácnosti a z toho důvodu je toto opatření směrováno i k mužům a je genderově neutrální.
V rámci programového rámce OPZ budou podporovány zejména pilotní projekty, které mají „otestovat“ dané služby a programy v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů bude řešeno realizací navazujících individuálních projektů nebo systémovou podporou ze strany dotčených obcí a další místních aktérů.

Aktuálně platná pravidla pro žadatele a příjemce zde

 

Aktuální harmonogram výzev  OPZ na rok 2019