Programový rámec Programu rovoje venkova

podpora místního hospodářství a spolupráce

Podpora by měla směřovat k rozvoji zemědělství a diverzifikaci zemědělské činnost, zvyšování nabídky zemědělských i nezemědělských produktů a služeb na lokálním trhu. Výše podílu dotace závisí na charakteru subjektu a projektu, tj. od 25 % (velký podnik) do 45 % (resp. 70 % u mladého začínajícího zemědělce v LFA).

Podporované fiche (opatření)

Fiche 1: Investice do zemědělství

Cílem fiche je rozvoj podmínek pro zvyšování přidané hodnoty a konkurenceschopnosti zemědělství. Maximální míra podpory může činit až 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA) celkových způsobilých výdajů projektu. Očekáváme, že budou předkládány malé až středně velké projekty zemědělských subjektů (50 tis. až 5 mil. Kč),
řešící zejména následující problémy: zastaralost budov, zařízení a vybavení, vysoké výrobní náklady, nízká účinnost využívání výrobních faktorů a omezený potenciál změny výrobních programů. Výrazně budou preferovány projekty tvořící pracovní místa (s udržitelností 3 až 5 let od ukončení realizace projektu). Nebudou podporovány projekty z oblastí chovu včel a rybolovu, nebude podporováno pořízení kotlů na biomasu. 

Fiche 2: Zemědělské produkty

Cílem fiche je zejména rozvoj podmínek pro zvyšování přidané hodnoty zemědělských produktů a jejich uvádění na místní trh. Očekáváme, že budou předkládány malé až středně velké projekty zemědělských subjektů (50 tis. až 5 mil. Kč) zaměřené na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Maximální výše podpory až do 50 % celkových způsobilých výdajů projektu bude upřesněna pravidly (dle typu žadatele a projektu). Budou preferovány projekty vytvářející pracovní místa. Výrobní proces se musí týkat surovin a výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU (kromě produktů rybolovu a výroby medu) např. mléko a mléčné výrobky, jedlá zelenina a ovoce, káva, čaj, koření, obiloviny a mlýnské výrobky, maso a přípravky z masa. 

Fiche 3: Místní nezemědělská produkce

Cílem fiche je zvýšit uplatnitelnost a dostupnost místních produktů a služeb pro místní obyvatele a návštěvníky a tím posílit konkurenceschopnost místního hospodářství. Žadatelem mohou být nezemědělské malé podnikatelské subjekty (vč. OSVČ) i zemědělci. Očekáváme, že budou předkládány malé až středně velké projekty zaměřené na nezemědělskou produkci (např. služby na venkově, řemesla, ubytování). Maximální výše podpory do 25 % až 45 % celkových způsobilých výdajů projektu bude upřesněna pravidly (dle typu žadatele a projektu). Podrobný přehled podporovaných činnosti je specifikován v pravidlech. Orientační přehled naleznete zde. Součástí podpory není mezi jinými lesní hospodářství, dřevozpracující provozovny, výroba tabákových výrobků, zbraní a střeliva, velkoobchod a dále zemědělské produkty uvedené ve fichi 2.

Fiche 4: Investice do lesnictví

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Budou podporovány projekty zaměřené na udržitelné hospodaření v lesích, na pořízení technologií a strojů pro hospodaření v lesích a výchovu lesních porostů, strojní vybavení pilnic, technologií sloužících k sušení, páření a impregnování masivního dřeva atp. Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení. Maximální výše podpory až do 50 % celkových způsobilých výdajů projektu bude upřesněna pravidly (dle typu žadatele a projektu).

Fiche 5: Spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Novinkou pro toto období je vyčlenění zvláštní fiche na projekty spolupráce dvou a více MAS. Bude se jednat zejména o neinvestiční projekty. V současné době připravujeme témata podpora místní produkce a obnova rodiny. Návrhy na další témata a chuť se zapojit uvítáme.