Komunitní projednání OPZ+

- příprava akčního plánu OPZ+ MAS Pobeskydí

 

Při přípravě akčního plánu se vycházelo z existujících kontaktů a sítí vytvářených již od roku 2014 při přípravě strategie CLLD pro období 2014–2020. Tato síť organizací byla posílena realizací projektů podpořených MAS v minulém období a vznikem odborné pracovní skupiny zaměřené na sociální, komunitní a prorodinnou problematiku. Na úvod proběhla analýzy dostupných statistických dat a informací ukotvených v koncepční částí Strategie Pobeskydí 2021+.

Z důvodu epidemické situace byla skupinová setkání často nahrazena individuálními schůzkami (osobně či on-line). Individuální setkání se uskutečnila zejména se zástupci poskytovatelů sociálních a obdobných služeb (Charita Frýdek-Místek, Charita Třinec, Charita Český Těšín, Slezská diakonie, MEDICA Třinec, z.ú., Andělé Stromu života, p.s., ADAM – autistické děti a my, z.s. atd.). Tyto schůzky byly velmi užitečné. Poskytovatelé sociálních služeb mají často jasnou představu o potřebách svých klientů (zejména seniorů, zdravotně či duševně hendikepovaných, pečujících osob, rodin v tíživých životních situacích). Dále byla příprava akčního plánu představena a diskutována se starosty nebo místostarosty. Bohužel, toto téma není všem starostů zcela blízké. Důležitost vlivu na kvalitu života obyvatel vnímají, ovšem často zdůrazňují úlohu poskytovatelů sociálních služeb, odpovědnost rodin (ve vazbě na péči o stárnoucí a nemohoucí rodiče). Tyto individuální schůzky probíhaly od jara 2021 do cca podzimu 2021. V prvních měsících roku 2022 proběhly doplňkové schůzky se zástupci odboru sociálních služeb a péče ORP (Frýdek-Místek, Třinec). Určité informace byly zjištěny i při neformálních rozhovorech se zástupci podnikatelů, resp. zaměstnavatelů, či neziskových organizací (Římskokatolická farnost Dobratice, Kvalifikační a personální agentura Třinecka, o. p. s., Spolek Tulipán, z. s.).

Na podzim roku 2021 proběhlo první setkání místní komunity k identifikaci potřeb a problémů v sociální oblasti, komunitním a rodinném životě, případně problematice zaměstnanosti. Další setkání probíhala po zlepšení epidemické situace v březnu 2022. Setkání se účastnili zástupci obcí, poskytovatelů sociálních služeb, zástupci místních spolků, církví či jednotlivci zastupující zejména cílovou skupinu seniorů, rodin s dětmi apod. Šlo spíše o setkání v menším počtu, na která byli pozváni vybraní zástupci různých cílových skupin se znalostí území (pozvánky zveřejněny na webových stránkách MAS).

Kromě informací od místních aktérů a zástupců komunity akční plán vychází z analýz statistických dat (složení a dynamika obyvatelstva, vývoj nezaměstnanosti, existence různých negativních jevů, např. exekucí či chudoby), rešerší dostupných komunitních plánů sociálních služeb a samozřejmě i výstupů strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období 2021–2027. Doplňkově bylo provedeno i dotazníkové šetření mezi zástupci cílových skupin seniorů a pečujících osob, které byly v prvních fázích přípravy akčního plánu identifikovány jako nejvíce potřebné. Využili jsme i výsledky podpořených projektů v programovém rámci OPZ v období 2014–2020, zejména v otázkách velikosti cílových skupin, jejich potřeb a zaměření aktivit.

Návrh akčního plánu byl projednán valnou hromadou MAS 2. června, která svěřila programovému výboru kompetenci akční plán dokončit a schválit.

Akční plán OPZ+ vychází z koncepční části Strategie Pobeskydí 2021+