Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí

27 . 2 . 2015

Dne 23. února proběhlo druhé tematické setkání k nové strategii MAS Pobeskydí. Tentokrát stěžejním tématem bylo zemědělství. Cílem setkání bylo zejména představit činnost MAS, novou strategii z pohledu zemědělství a možnosti dalšího zapojení MAS do rozvoje zemědělství a navazující činnosti v Pobeskydí.

Setkání „Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí", které proběhlo 23. února od 9:30 hod. v Třanovicích, se zúčastnilo cca 25 hostů vč. přednášejících. Setkání zahájil místopředseda MAS Pobeskydí Ing. Jaroslav Votýpka a předal slovo ředitelce MAS Pobeskydí, která setkání moderovala a zahájila jej krátkou prezentací o dosavadní činnosti MAS Pobeskydí, která od svého založení podporuje také zemědělství. První podporované projekty byly zaměřené na energetické využití biomasy. Postupně se okruh podporovaných projektů rozšířil a zaměřil se zejména na obnovu a dovybavení zemědělských podniků a diverzifikaci zemědělství např. směrem k agroturistice.

Nasledovalo představení činnosti dvou úspěšných podnikatelů: pana Menšíka z Kunčic pod Ondřejníkem, který prezentoval činnost rodinné farmy v oblasti ekologického zemědělství, výroby mléka a sýrů a agroturistiky. Dále představil činnost své rodinné včelí farmy pan Košec z Neplachovic na území působnosti MAS Opavsko. Oba přednášející se zmínili o dobré spolupráci se „svými" místními akčními skupinami a svém zapojení do značení místních produktů (Beskydy, Opavské Slezsko). Pan Menšík se rovněž zmínil o zapojení do společného bedýnkování v Poodří a sdělil své zkušenosti s procesem provolání výroby sýrů.

Dále přišlo na řadu stručné seznámení s novou strategií MAS Pobeskydí z pohledu místního hospodářství. Oblast zemědělství se nejvíce odráží v prioritách zemědělství a lesnictví a zhodnocení místní produkce. Obě priority si stanovují specifické cíle vytvořit příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a dále místních výrobků a služeb.

Následovala prezentace paní doktorky Trantinové z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací o novém programu rozvoje venkova. Paní Trantinová na začátku zdůraznila, že se jedná stále o návrh programu a je možné, že se ještě objeví změny. Novinkou tohoto programu je zavedení podpory spolupráce mezi subjekty v oblastech sdílení zařízení a zdrojů, služeb cestovního ruchu, krácení dodavatelského řetězce udržitelné zajišťování biomasy např. Také byly prezentovány možnosti zapojení MAS do programu a témat, ve kterých mohou MAS žádat o podporu realizace svých strategií.

Na tuto prezentaci navázala ředitelka MAS a představila průnik nového programu rozvoje venkova a strategie MAS Pobeskydí. Největší potenciál pro čerpání prostředků z programu na realizaci této strategie jsou v tématech:
• Investice do zemědělských podniků
• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• Investice do nezemědělských činností
• Podpora agroturistiky
• Investice na podporu energie z OZE


Zdůraznila, že je potřeba se soustředit na jeden max. dva cíle - témata a v této oblasti podporovat rozvoj místního zemědělství z pozice MAS i jinými způsoby. MAS Pobeskydí nabízí kromě stěžejní dotační podpory konečným investičním projektům do 5 mil. Kč způsobilých výdajů, také dotační poradenství (a související projektové a strategické poradenství), platformu pro setkávání a spolupráci místních aktérů a možnost se zapojit do projektů spolupráce MAS.

Projekty spolupráce MAS představují inovativní nástroj rozvoje území, který se během minulého programového období vyvíjel. Ředitelka zdůraznila, že jej vnímá, zejména jako nástroj pro zefektivnění dopadů podporovaných projektů konečných žadatelů a také jako nástroj pro naplňování dílčích neinvestičních opatření např. propagace místní produkce, odborné poradenství a předávání zkušenosti a know-how. Základem projektů spolupráce MAS je, že nositeli a žadateli jsou místní akční skupiny, které realizují společný projekt na území obou (či více) MAS. V minulém období bylo realizováno na území ČR široké spektrum těchto projektů zaměřené např. na podporu místního cestovního ruchu, regionální značení místních produktů, obnovu tradičního regionálního ovocnářství apod. (více viz níže ke stažení).

Poslední přednášku měl pan Kvita z Občanského sdružení Hájenka z Kopřivnice, který představil regionální značení „Beskydy originální produkt". Toto regionální značení působí zejména na území Beskyd a zasahuje cca do poloviny obcí Pobeskydí. Zdůraznil, že se jedná především o marketingový nástroj, který má zákazníkům garantovat původ a kvalitu místního výrobku, případně služby či zážitku.

Během přednášky účastníci měli možnost se zapojit do krátké ankety. Z ankety vyplynulo, že nejvíce by využili možnosti MAS v oblasti žádání o dotace přes MAS a dotačního poradenství. I ostatní dvě možnosti (zapojení do projektů spolupráce MAS a platforma pro setkávání) získaly poměrně více bodů a lze konstatovat, že o všechny tyto aktivity MAS je zájem. Co se týče aktivit, do kterých by byli ochotni se zapojit, přítomni nejvíce preferují téma spolupráce se školami, školení, semináře a poradenství se zaměřením na zemědělství (po 10 bodů) a výroba a nabídka produktů pro místní obyvatele (8 bodů). Ostatní témata získala od 3 do 6 bodů v tomto pořadí: bedýnkování (3), značení místních výrobků a služeb (5), dodávky potravin do místních škol, restaurací apod. (5), spolupráce v oblasti cestovního ruchu (6). Každý účastník měl možnost dál 0-2 body každé možnosti. Pokud máte své vlastní návrhy, jak tato (případně i jiná) témata v území rozvíjet či již v této oblasti spolupracujete a máte chuť tuto spolupráci rozšířit, můžete nám napsat.

Na závěr setkání pan Krzywoń (zástupce a ředitel člena MAS Třanovice služby, o.p.s.) provedl účastníky po podnikatelské zóně a ukázal jim mezi jinými kotelnu na biomasu a přiblížil historii areálu, který se jako zemědělský brownfield přeměnil v moderní venkovskou podnikatelskou zónu.

 

Ke stažení:

Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí - o MAS Pobeskydí a strategií (Ing. Krystyna Nováková) >>

Program rozvoje venkova (Ing. Marie Trantinová, Ph.D.) >>

Beskydy - originální produkt (Ing. Dalibor Kvita) >>

Příklady projektů spolupráce MAS z minulého období >>