Zapojení komunity do tvorby Strategie Pobeskydí 2021

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí pro programové období 2021-2027

Tvorba strategie zahrnovala kombinaci komunitního přístupu se zapojením relevantních místních aktérů a expertního přístupu při zpracování analytických podkladů, facilitaci a kompletaci dokumentu. Před zahájením prací na strategii byli místní aktéři vyzváni k zapojení do jednotlivých pracovních skupin. Odborné pracovní skupiny byly klíčovými součástmi týmu pro tvorbu strategie. Byly ustanoveny následující odborné pracovní skupiny:

  • Pomoc pro potřebné
  • Chytrý venkov a podnikání
  • Obce
  • Cestovní ruch
  • Životní prostředí

Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí. Tvoří je odborníci na jednotlivá témata, starostové, zástupci neziskových organizací, soukromých podnikatelských subjektů a veřejnosti. Pracovní skupiny na svých zasedáních v červnu, září a říjnu 2020 projednávaly analýzu výchozí situace, identifikaci problémů, potřeb a rozvojového potenciálu území, řešily některá úžeji vymezená problémová témata a formulovaly z pozice poradních orgánů návrhy opatření. Důležitou částí setkání jednotlivých odborných pracovních skupin byla diskuse k rozvojovým potřebám a k rozvojovému potenciálu území. Do tvorby strategie byli zahrnuti další aktéři regionálního rozvoje. Cenná byla účast zástupců organizací destinačního managementu působících na území Pobeskydí.

Do přípravy strategie jsou přímo zapojeny všechny obce Pobeskydí. V průběhu června až září 2020 proběhly osobní návštěvy a jednání ve všech 42 obcích. Schůzky za účasti starostů, případně místostarostů a dalších klíčových osobností obce byly zaměřeny na diskusi o problémech a potřebách konkrétní obce a o možnostech realizace a financování připravovaných záměrů obce. Zástupci obcí byli informováni o očekávané struktuře operačních programů, o procesu přípravy Strategie MAS Pobeskydí a možnosti zapojit se do činnosti odborných pracovních skupin. Obdobné schůzky probíhaly v průběhu roku 2020 a 2021 i se zástupci jiných organizací a zájmových skupin, a to v oblasti školství, sociálních služeb, podnikatelského sektou, spolkové činnosti.

Důležitým podkladem pro tvorbu nové strategie byly informace získané v rámci střednědobého hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (pro období 2014-2021) provedeného v roce 2019.

Všechny části strategie procházely procesem několika připomínkování (hlavní důraz byl kladen na Analýzu rozvojových potřeba a rozvojového potenciálu území a na Strategický rámec). Návrh koncepční části byl představen na veřejném on-line projednání dne 10. května.

Strategie Pobeskydí 2021+ (koncepční část) byla schválena valnou hromadou 4. 6. 2021.