MAS Pobeskydí - Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.)

Výzva OPZ č. 4 - VÝZVA UKONČENA

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy:

 • Příjem žádostí o podporu výzvy - 28. února 2019 až 3. dubna 2019
 • Ukončení příjmu žádosti - 3. dubna 2019
 • Věcné hodnocení - zasedání výběrové komise (květen, červen 2019)
 • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů (červen, červenec 2019)
 • Seminář pro příjemce - prosinec 2019 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)

Výzva je zaměřena na následující témata:

Výzva je zaměřena jak na pilotní projekty, tak pokračující projekty, které mají „otestovat“ řešení daných problémů či potřeb v Pobeskydí (na celém či části území) a posloužit jako příklady dobré praxe. Podpora by měla směřovat primárně k osobám z Pobeskydí. Podporovány jsou projekty zaměřené na následující témata (jednotlivé projekty se mohou věnovat jednomu, více tématům či dílčí části jednoho tématu), která vycházejí ze zjištěných potřeb osob žijících v Pobeskydí:

 • Podpora pečujících osob a rozvoj neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče
 • Prevence a řešení sociálního vyloučení rodin zejména vícečetných a neúplných rodin, rodin s dětmi, rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • Řešení sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách či obdobných lokalitách
 • Podpora osob v nepříznivé sociální situaci a rozvoj odborného sociálního poradenství
 • Optimalizace zajištění činnosti a výkonu sociální práce místních samospráv
 • Podpora osob ohrožených závislostmi nebo předlužením (ekonomickou nestabilitou) a jejich rodinných příslušníků
 • Podpora mládeže a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Podpora osob s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinných příslušníků
 • Rozvoj komunitní sociální práce a komunitních center

 

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

Vybrané projekty MAS:

Podpora pečujících osob v Pobeskydí II. (Slezská diakonie)

Provozování komunitního centra Tulipán v Horní Suché (Spolek Tulipán)

KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU II (Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.)

Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí (MEDICA Třinec, z. ú.)

Nebojte se TO řešit (ADAM - autistické děti a my, z. s.)

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce >>

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady >>

 Výzva a přílohy:

Další ke stažení: