3. výzva MAS Pobeskydí - OPŽP -Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň)

Výzva bude vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 128 Operačního programu životní prostředí.

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy: 

 • Vyhlášení výzvy – 7. února 2019
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu –  PRODLOUŽENO do 15. října 2019 v 20:00 hod.
 • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů - prosinec 2019/leden 2020
 • Alokace na výzvu (dotace) – 10.000.000 Kč
 • Seminář pro žadatele – 16. 1. 2019; červen 2019 (dle zájmu) 
 • Seminář pro příjemce - jaro 2020

Výzva je zaměřena na specifický cíl 4.4 (Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech) OPŽP 2014-2020 a následující opatření:

Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků. Jako součást realizace zeleně je možné podpořit také obnovu a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru. Mezi způsobilé výdaje lze zařadit i doplňkové prvky (mobiliář, informační cedule, pěšiny, ptačí budky, broukoviště).

Oprávnění žadatelé: 

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající 
 • a další...

Míra spolufinancování: Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100.000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 5.000.000 Kč.

Výzva a přílohy ke stažení:

 

 

Dotazy a odpovědi ze semináře pro žadatele 16. 1. 2019 >>