Seminář pro žadatele OPŽP 3. výzva

16 . 1 . 2019

Ve středu 16. ledna jsme uspořádali seminář pro žadatele OPŽP v Třanovicích.

Na semináři byly prezentovány základní podmínky výzvy (podpora 60 %, zaměření na výsadbu zeleně), povinné přílohy žádosti o podporu (např. biologické posouzení) a hodnotící kritéria (vliv projektu na ekologickou stabilitu a biodiverzitu, kvalitu projektu a vliv na osvětu veřejnosti). Dále byly přiblíženy limity pro různé druhy výdajů.

Výzva bude vyhlášena v únoru a příjem potrvá do září. Projekt je ovšem vhodné konzultovat na MAS již nyní (Pavel Žiška). Povinnou přílohou je biologické posouzení, jehož vypracování je časově náročné a je potřeba jej provádět celé vegetační období tj. od jara do léta.

Zajímavým doplněním standardního semináře pro žadatele byla prezentace odbornice na oblast životního prostředí Zuzany Zaoralové, která přiblížila odbornou stránku výsadby zeleně z pohledu standardů AOPK výsadby stromů a ovocných stromů. Upozorňovala mezi jinými na volbu původních druhů a druhů odolných vůči suchu. 

V diskusi zazněly následující dotazy:

Je potřeba, aby pozemek byl ve vlastnictví žadatel? - odpověď: Není potřeba. Postačí souhlas vlastníka s realizací projektu. Vhodné je pamatovat i na dobu udržitelnosti projektu.

Je oprávněným žadatel i církev? - odpověď: Ano. Církev je mezi oprávněnými žadateli.

Kdy budou známy výsledky výběru? - odpověď: Na úrovni MAS budou výsledky známy do konce roku 2019 až ledna 2020. Výsledek závěrečného ověření způsobilosti na řídicím orgánu nejsme schopni odhadnout.

Další dotazy byly zaslány na AOPK resp. MŽP:

Lze pro chodníky využití strusku nebo plastové obrubníky tzv. neviditelné či ztracené obrubníky? - odpověď AOPK: Nikoli, v rámci SC 4.4 jsou způsobilým výdajem pouze přírodní materiály (štěrk, kámen, dřevo). Vámi uvedené tzv. neviditelné obrubníky jsou v rámci SC 4.4 nezpůsobilým výdajem stejně jako struska. Podobně je na tom antuka, asfaltový recyklát nebo betonová drť. Žádný z těchto materiálů není přírodní, tedy způsobilý.

Lze z projektu pořídit v rámci výdajů na následnou péči cisternu případně další nezbytná vybavení k následné péči? - odpověď AOPK: V rámci následné péče o dřeviny po dobu tří let po ukončení realizace projektu je způsobilým výdajem mj. zálivka včetně dopravy vody (běžně 6x ročně), avšak nákup cisterny či dalšího vybavení již způsobilým výdajem není.

Jakým způsobem bude kontrolována výsadba trvalek případně bylinného patra a jaké budou podmínky udržitelnost i těchto jedinců? - odpověď AOPK: Kontrola trvalek probíhá stejně jako u všeho ostatního. V případě cibulovin sázených např. do trávníků "na zplanění", když není možné mimo vegetační sezónu zkontrolovat jejich výskyt, musí se kontrola opakovat v době, kdy budou rostliny vyrašené. Co se týče udržitelnosti, tak je dána na 10 let. Technicky vzato nelze administrativně vyčlenit část projektu s kratší udržitelností, tedy je nutné v pozdějších letech trvalky dosazovat, aby byly splněny podmínky kontroly udržitelnosti.

 

Prezentace a další podklady ze semináře >>