Příhláška ke členství

Zájemce o členství projevuje svůj zájem se stát členem vyplněním a předáním přihlášky ke stažení níže nebo dostupné v sídle spolku). Následně většinou ředitel a programový výbor ověřují, zda zájemce o členství splňuje podmínky členství (viz čl. VII stanov). Zájemce o členství může být vyzván k doložení dalších dokladů prokazujících, že splňuje podmínky členství a dokládajících, kdo bude člena v MAS Pobeskydí, z. s. zastupovat.

Přijetí nového člena může valné hromadě (nejvyššímu orgánu) doporučit programový výbor. Konečné rozhodnutí o přijetí člena je v kompetenci valné hromady. Členství vzniká rozhodnutí valné hromady.

Stanovy určují povinnosti a práva členů (viz čl. VIII stanov).

 

Články VII a VIII stanov MAS Pobeskydí, z. s.

Čl. VII
Členství ve spolku
1. Členství vzniklo podpisem zápisu z ustavující členské schůze nebo vzniká přistoupením na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že souhlasí se stanovami spolku a zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy. Člen dále musí splňovat podmínku, že má trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu v území působnosti spolku, nebo prokazatelně na daném území místně působí. Zájem o členství se vyjadřuje odevzdáním přihlášky ke členství.
2. Člena, který je právnickou osobu, ve spolku zastupuje statutární orgán (člen statutárního orgánu) nebo příslušný oprávněný orgán člena určí jinou fyzickou osobu. Člen, který je fyzickou osobou, může zmocnit ke svému zastupování ve spolku jinou fyzickou osobu.
3. Spolek vede seznam svých členů. V seznamu se uvádí minimálně tyto údaje o členech: název/jméno a příjmení, právní forma, sídlo/bydliště, identifikační číslo organizace (IČ)/datum narození. Dále spolek vede seznam členů orgánů spolku s uvedením zastupující nebo k zastupování zmocněné fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Seznam členů spolku a členů orgánů spolku je zpřístupněn v sídle spolku a dle potřeby zveřejněn na internetových stránkách spolku. Každý přistupující člen souhlasí se zveřejňováním výše uvedených informací o své osobě a osobách, které ho zastupují v příslušných orgánech.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena a to prvním dnem třetího měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení, které člen doručí programovému výboru spolku nebo do sídla spolku,
b) vyloučením člena ze spolku na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu závažného porušení povinnosti vyplývající z členství (viz čl. VIII), nezaplacení členského příspěvku, závažného porušení dobrých mravů a z dalších důvodů vyplývajících z platné legislativy. O možném vyloučení musí být člen písemně informován statutárním zástupcem spolku a to výzvou k nápravě, pokud je možno porušení odčinit a nebyla spolku způsobena zvlášť závažná újma. Členství zaniká prvním dnem měsíce následujícího po odeslání oznámení o vyloučení příslušnému členovi.
Člen spolku může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumal programový výbor.
c) zánikem právnické osoby jako člena spolku,
d) smrtí fyzické osoby jako člena spolku,
e) zánikem spolku.
Zánikem členství ve spolku nevznikají členovi žádné majetkové nároky vůči spolku.
5. Pro programové období Evropské unie 2014-2020, pokud bude spolek podpořen nebo bude usilovat o podporu z příslušných operačních programů či programu rozvoje venkova v rámci činnosti uvedených v článku III. bodě 3. písm. b) těchto stanov, musí být splněna podmínka, že počet členů spolku je minimálně 34. Tato podmínka musí být splněna nejpozději k 1. 1. 2015. Pokud by vystoupením člena mělo dojít k porušení této podmínky, musí být neprodleně po doručení písemného oznámení o vystoupení přijat nový člen. V tomto konkrétním případě přijetí nového člena bude v kompetenci programového výboru.
Každý člen má právo a povinnost definovat příslušnost k dané zájmové skupině podle své převažující činnosti. V odůvodněných případech je možno příslušnost k zájmové skupině změnit. Každý člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Zájmové skupiny jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Vymezení zájmových skupin je v kompetenci valné hromady, pokud ho usnesením nedeleguje na jiný orgán MAS.

Čl. VIII.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo:
a) volit a být volen do orgánů spolku,
b) být informován o celkové činnosti spolku,
c) navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů a předmětu činnosti spolku,
d) požadovat uvedení své značky a jména v souvislosti s projekty týkajícími se spolku, které člen aktivně podporuje,
e) uvádět v materiálech vydávaných členem své členství ve spolku,
f) nahlížet do zápisů a protokolů z jednání orgánů spolku (podmínkou je zachování mlčenlivosti o citlivých a důvěrných informacích a o informacích souvisejících s výběrem a hodnocením projektů apod.),
g) navrhovat změny stanov a jiných vnitřních předpisů spolku,
h) účastnit se hlasování nejvyššího orgánu.

2. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a další závazné předpisy a dokumenty spolku,
b) nahlásit všechny relevantní skutečnosti o své osobě, zejména změny statutárního orgánu člena, kontaktních údajů apod.,
c) účastnit se jednání valné hromady,
d) aktivně se podílet na činnosti spolku,
e) platit roční členský příspěvek v předepsané výši a v termínu splatnosti,
f) v případě zvolení do orgánů spolku řádně plnit úkoly související s výkonem této funkce,
g) vysvětlovat zájmy a záměry spolku v území, slaďovat zájmy člena se zájmy spolku,
h) definovat příslušnost k zájmové skupině,
i) chovat se čestně vůči spolku.
3. Práva a povinnosti členů spolku se realizují prostřednictvím členů nebo zmocněných (oprávněných) osob zastupujících jednotlivé členy právnické osoby, případně fyzické osoby.

 

Kompletní stanovy a další dokumenty >>