LEADER 2007-2013

- příležitost pro malé projekty, kterou jste využili

Poslední projekty jsou již dokončeny a můžeme konstatovat, že jsme naplnili určené cíle. Děkujeme žadatelům za spolupráci a pomoc při realizaci našeho strategického plánu LEADER.

LEADER je nejen metoda rozvoje venkova na bázi spolupráce a přístupu zdola (více zde), ale také souhrnný název pro dotační tituly založené na těchto principech. Pomocí LEADERu 2007 - 2013 MAS Pobeskydí můžete financovat malé  především investiční projekty realizované v Pobeskydí prostřednictvím finanční podpory z Programu rozvoje venkova (PRV, garantem je MZe), osy IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Realizací vašich malých projektů budete přispívat k naplňování Strategického plánu LEADER (SPL) Místní akční skupiny Pobeskydí (ke stažení akualizovaná verze zde), který byl vybrán MZe k podpoře v dubnu 2008 (více zde). Na základě tohoto SPL byly území MAS Pobeskydí poskytnuty finanční prostředky z EU. Předpokládaná průměrná roční alokace finančních prostředků na jednu MAS (dle počtu obyvatel) se pohybuje v rozmezí 8 až 18 mil. Kč.

MAS Pobeskydí v průběhu období 2008 až 2013 vyhlásí cca 9 výzev k předkládání žádostí o dotaci. Z předložených projektů výběrová komise složená ze zástupců členů MAS (místních lidí z řad podnikatelů, neziskových subjektů, samosprávy, kteří území a jeho potřeby znají) vybere na základě preferekčních kritérií (stanovených ve fichích) projekty, které nejvíce přispějí k rozvoji Pobeskydí a naplňování SPL. Pokud projekt projde následnou administrativní kontrolou na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF, orgán spravující PRV), bude s žadatelem podepsána dohoda o poskytnutí dotace. Po realizaci projektu na základě žádosti o platbu bude dotace proplacena (schéma zde).

Podrobný popis administrativních postupů vč. postupů výběru projektů je uveden v kap. 10 SPL Místní akční skupiny Pobeskydí.

Žadateli mohou být zemědělské subjekty (fiche 3, 4), podnikatelské subjekty s činností v cestovním ruchu max. 2 roky (fiche 4), obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace včetně církví a jejich organizací (fiche 1, 2, 5). Podporovány jsou investiční projekty zaměřené na 5 oblastí (fichí):

  • Občanská vybavenost,
  • Kulturní dědictví a tradice,
  • Rozvoj zemědělského podnikání,
  • Cestovní ruch a
  • Životní prostředí a infrastruktura.

Podrobnější informace naleznete u jednotlivých výzev.

Desátá výzva vyhlášena 2. ledna 2014.

Devátá výzva vyhlášena 2. dubna 2013.

Osmá výzva vyhlášena 2. ledná 2013.

Sedmá výzva vyhlášena 6. srpna 2012.

Šestá výzva vyhlášena 25. listopadu 2011.

Pátá výzva vyhlášena 11. července 2011.

Čtvrtá výzva vyhlášena 20. dubna 2011.

Třetí výzva vyhlášena 8. března 2010.

Druhá výzva vyhlášena 9. března 2009.

První výzva vyhlášena 17. července 2008.

 

Registrační číslo MAS: 07/002/41100/780/000038