Orgány

Orgány MAS Pobeskydí dle stanov jsou valná hromada, programový výbor, výběrová komise, kontrolní komise, předseda (předsedkyně) a místopředseda, ředitel (ředitelka). Složení orgánů MAS v jednotlivých letech naleznete zde.

Organizační struktura

Valná hromada

je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí na valné hromadě mít více než 49 % hlasovacích práv. Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně nebo z podnětu třetiny členů spolku nebo kontrolní komise, nebo programového výboru. Jednání valné hromady se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. Svolávání a jednání valné hromady je upraveno jednacím řádem. Jednání (dále také „zasedání") valné hromady se účastní člen osobně (u fyzické osoby) nebo člen statutárního orgánu člena spolku (u právnické osoby) nebo člen spolku zmocní fyzickou osobu, která ho na jednání valné hromady bude zastupovat, přičemž jedna fyzická osoba může zastupovat na jednání valné hromady pouze dva členy. Pokud člen spolku zmocní fyzickou osobu, která již zastupuje jiného člena spolku, musí být oba členové spolku ze stejné zájmové skupiny. Zmocnění osoby k zastupování člena spolku na valné hromadě musí být uděleno na základě písemné plné moci. Toto zmocnění může člen spolku kdykoliv odvolat. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutí valné hromady musí být schváleno většinou hlasů přítomných členů.

Náhradní zasedání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o náhradním zasedání členské schůze spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí na náhradním zasedání valné hromady mít více než 49 % hlasovacích práv.

Hlavními pravomocemi a úkoly (kompetence) valné hromady jsou zejména:
a) rozhodovat o přeměně (fúzi, rozdělení, změně právní formy) a zrušení spolku,
b) rozhodovat o změně stanov spolku na návrh člena nebo orgánu spolku,
c) schvalovat jednací řád valné hromady,
d) schvalovat další vnitřní předpisy spolku, pokud tato pravomoc není právním řádem nebo rozhodnutím valné hromady svěřena jinému orgánu spolku,
e) schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
f) schvalovat roční účetní závěrku spolku,
g) schvalovat rozpočet spolku,
h) stanovovat výši a termín splatnosti ročních členských příspěvků,
i) zřizovat orgány spolku: programový výbor, kontrolní komisi, výběrovou komisi,
j) volit a odvolávat členy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise a určovat počet jejich členů, pokud jej neuvádí tyto stanovy,
k) rozhodovat o vstupu a vystoupení spolku do/z jiné právnické osoby,
l) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů s výjimkou uvedenou v čl. VII bodu 5. těchto stanov,
m) schvalovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje a její změny, pokud je považuje programový výbor za zásadní a významné
n) schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
o) brát na vědomí zprávy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise,
p) distribuovat veřejné finanční prostředky a nést odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území Pobeskydí,
q) vymezovat zájmové skupiny, pokud tato pravomoc není rozhodnutím valné hromady svěřena jinému orgánu spolku,
r) volit předsedu a místopředsedu.

 

Programový výbor

je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku. Je také orgánem pro přípravu Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí (pro programové období 2007-2013) a orgánem dozoru nad jeho realizací.
Programový výbor je kolektivní orgán a má 5 členů. Členy programového výboru volí valná hromada z členů spolku. Je-li členem programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Členové programového výboru nesmí být současně členy kontrolní komise nebo členy výběrové komise, nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise.
Složení členů programového výboru musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv v programovém výboru. Při rozhodování je hlasovací právo členů programového výboru rovné. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
Funkční období členů programového výboru je tříleté. Opakované zvolení je možné.
Předseda programového výboru svolává a řídí zasedání programového výboru. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje pověřený člen programového výboru. Pokud není zvolen předseda programového výboru, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy programového výboru, předseda nebo místopředseda, nebo jiná pověřená osoba. Zasedání programového výboru se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním.
Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti může programový výbor zřizovat odborné pracovní skupiny a stanovovat způsob jednání, svolávání a přijímání členů apod.
Hlavními pravomocemi a úkoly programového výboru jsou zejména:
a) z řad svých členů volit předsedu programového výboru a odvolávat ho,
b) schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s ředitelem
c) zpracovávat návrh způsobu hodnocení a výběru projektů vč. příslušných kritérií (v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) těchto stanov), který předkládá valné hromadě ke schválení,
d) schvalovat výzvy k podávání žádostí o podporu projektů resp. dotace,
e) vybírat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace finančních prostředků na projekty na základě návrhu výběrové komise (v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3 písm. b) těchto stanov),
f) svolávat valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně,
g) přijímat nové členy spolku za podmínek článku VII. odst. 5 těchto stanov,
h) schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, pokud je programový výbor nepovažuje za zásadní a významné.

 

Kontrolní komise

je kontrolním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán.
Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí valná hromada z členů spolku. Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
Funkční období členů kontrolní komise je tříleté. Opakované zvolení je možné.
Členy kontrolní komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové programového výboru nebo členové výběrové komise nebo fyzické osoby zastupující členy programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise, ředitel a další zaměstnanci spolku.
Kontrolní komise ze svých řad volí předsedu kontrolní komise a odvolává ho. Předseda kontrolní komise svolává a řídí její zasedání. Pokud není zvolen předseda kontrolní komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy kontrolní komise, předseda nebo místopředseda, nebo jiná pověřená osoba. Zasedání kontrolní komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním.
Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní komise rovné.
Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
Hlavními pravomocemi a úkoly kontrolní komise je zejména:
a) projednávat a doporučovat valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
b) dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontrolovat tam obsažené údaje,
d) kontrolovat dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku,
e) kontrolovat účelné hospodaření spolku,
f) svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
g) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů spolkem a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku,
h) zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovávat a předkládat ke schválení programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD),
i) ze svých řad volit předsedu kontrolní komise a odvolávat ho.

Výběrová komise

Výběrová komise je je zvláštním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. Tato komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) těchto stanov ve formě doporučení pro programový výbor.
Výběrová komise má nejméně 7 členů. Počet členů určuje valná hromada spolku. Členy výběrové komise volí valná hromada z členů spolku nebo jiných osob, které na území Pobeskydí prokazatelně místně působí a byly doporučeny členem spolku. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Jedna fyzická osoba může ve výběrové komisi zastupovat pouze jednu osobu tj. sebe nebo jednu právnickou osobu.
Funkční období členů je stanoveno na dobu jednoho roku, pokud valná hromada nestanoví kratší dobu. Opakované zvolení je možné.
Členy výběrové komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové programového výboru nebo členové kontrolní komise nebo fyzické osoby zastupující členy programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise.
Složení členů výběrové komise musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve výběrové komisi. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných.
Výběrová komise ze svých řad volí předsedu výběrové komise a odvolává ho. Předseda výběrové komise svolává a řídí její zasedání. Pokud není zvolen předseda výběrové komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy výběrové komise, předseda nebo místopředseda, nebo jiná pověřená osoba. Zasedání výběrové komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním.
Hlavními pravomocemi a úkoly výběrové komise je zejména:
a) z řad svých členů volit předsedu výběrové komise a odvolávat ho a
b) provádět předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhnout jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD.
Výběrová komise může také předkládat programového výboru návrh způsobu hodnocení a výběrů projektů.

Předseda a místopředseda

Předseda a místopředseda je kolektivním statutárním orgánem spolku. Jedná se o fyzické osoby, přičemž jedna fyzická osoba vykonává funkci předsedy a druhá funkci místopředsedy. Pokud jsou do této funkce zvoleny ženy připouští se používání názvu funkce předsedkyně a místopředsedkyně.
Předseda (předsedkyně) a místopředseda (místopředsedkyně) je volen valnou hromadou z řad členů programového výboru, které jsou fyzické osoby, a fyzických osob při výkonu funkce zastupující člena programového výboru.
Předseda (předsedkyně) a místopředseda (místopředsedkyně) zastupují a jednají jménem spolku dle stanov spolku, usnesení valné hromady a usnesení programového výboru a to každý samostatně.
Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis samostatně předseda (předsedkyně) nebo samostatně místopředseda (místopředsedkyně).

Ředitel

Ředitel (ředitelka) je v pracovně právním vztahu ke spolku. Vykonává funkci manažera pro realizaci Strategického plánu Leader a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Řídí práce na realizaci Strategického plánu Leader a SCLLD, plní věcné úkoly uložené mu předsedou a místopředsedou, usnesením programového výboru a valnou hromadou spolku. Jedná za spolek v běžných záležitostech na základě plné moci v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho funkci. Plní zaměstnavatelské funkce vyplývající z pracovně právních předpisů vůči ostatním zaměstnancům spolku, zejména uzavírá nebo ukončuje pracovní poměr. Vede aktuální seznam členů spolku, seznam čestných členů a seznam obcí, jejichž správní území je zařazeno do území Pobeskydí v rámci hlavní činnosti spolku.

V současné době tuto funkci vykonává Ing. Krystyna Nováková.