28 . 8 . 2017

Avízo výzvy "Přístup k zaměstnání"

Na 20. září je plánováno vyhlášení výzvy k předkládání projektů na podporu zaměstnanosti v rámci opatření "Přístup k zaměstnání". Přijímány budou neinvestiční projekty s výdaji do 1,98 mil. Kč v Operačním programu Zaměstnanost.

15 . 1 . 2016

Strategie podaná - co hodláme podpořit

MAS Pobeskydí, z. s. ke konci minulého roku podala svou strategií komunitně vedeného místního rozvoje k zhodnocení a schválení. Hodnotící a schvalovací proces by měl být  ukončen v červnu t. r. V případě úspěšného schválení strategie budeme vyhlašovat první výzvy v letních měsících t. r.

6 . 5 . 2015

Závěrečná konference k přípravě strategie

Dne 27. dubna 2015 se uskutečnila v Třanovicích závěrečná konference k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020.

4 . 5 . 2015

Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategické řízení je základem práce Místní akční skupiny Pobeskydí. Staráme-li se o rozvoj území v naší působnosti, je naší povinností toto území dokonale znát, vědět, jaká je představa jeho obyvatel o budoucnosti, a musíme se spolu s jinými snažit tuto vizi naplňovat.

27 . 2 . 2015

Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí

Dne 23. února proběhlo druhé tematické setkání k nové strategii MAS Pobeskydí. Tentokrát stěžejním tématem bylo zemědělství. Cílem setkání bylo zejména představit činnost MAS, novou strategii z pohledu zemědělství a možnosti dalšího zapojení MAS do rozvoje zemědělství a navazující činnosti v Pobeskydí.

12 . 2 . 2015

Strategie k připomínkování

Začátkem ledna byl zveřejněn návrh strategie (analytické a strategické části) k připomínkování širokou veřejnosti i místními aktéry. Návrh byl rozeslán na obce Pobeskydí, členy MAS a další zapojené místní aktéry. Připomínky je možno podávat do konce února t.r. >>

20 . 10 . 2014

Setkání s MAS Pobeskydí

Dne 4. 9. 2014 se uskutečnilo v Soběšovicích setkání s MAS Pobeskydí. Součástí bylo představení dosavadní činnosti a úspěchů naši místní akční skupiny a veřejné projednání návrhu strategie na programové období 2014-2020.

11 . 6 . 2014

Připravujeme návrhovou část strategie

Příprava Integrované strategie rozvoje území Pobeskydí je v plném proudu. V současné době pracovní skupiny určují prioritní opatření, které ve strategií nesmí chybět. Návrhy na inovativní a potřebná opatření můžete zasílat i veřejnost na mail strategie@pobeskydi.cz. Oceníme i tipy na zajímavé zrealizované projekty a příklady dobré praxe u nás i v zahraničí.

28 . 3 . 2014

Moje vesnice (městečko) za 10 let

Od 1. února do 15. března t.r. probíhala soutěž "Moje vesnice (městečko) za 10 let" určená pro děti a mládež bydlící nebo navštěvující školu v území Pobeskydí.

24 . 3 . 2014

Práce nad strategií pokračují

Platnost současné Strategie rozvoje Pobeskydí se nyní chýlí ke konci spolu s koncem programovacího období Evropské unie a chceme-li své území rozvíjet i nadále, musíme se již nyní zamyslet nad jeho potřebami. Garantem přípravy nové strategie pro období let 2014-2020 je MAS Pobeskydí.

12