Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí

- společně realizujeme strategii

MAS Pobeskydí, z. s., byla poskytnuta finanční podpora z EU z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 provozní 95% dotací ve výši 18,76 mil. Kč na projekt Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001423) , který je realizován od poloviny roku 2015 do konce roku 2023. Smyslem projektu je zabezpečit chod MAS Pobeskydí, z. s., při přípravě a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2015 až 2023. Prostřednictvím projektu budou spolufinancovány aktivity spojené zejména s přípravou a realizací výzev MAS, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací SCLLD MAS Pobeskydí. V souvislosti s realizací projektu bude pořízeno nezbytné vybavení a hrazeny mzdy zaměstnanců realizující aktivity SCLLD MAS Pobeskydí.

Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí
(dále "SCLLD") a posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a to naplněním dílčích cílů:
• využití integrovaného nástroje tj. komunitně vedeného místního rozvoje a realizace akčního plánu SCLLD (tj. programových rámců),
• posílení a rozvoj animační činnosti žadatele v dotčeném území,
• zlepšení řídících a administrativních schopností žadatele a
• umožnění zajištění vyhlašování výzev, provádění hodnocení a následné kontroly realizace projektů.

Očekávanými změnami a výsledky jsou:
• stabilizace partnerství, spolupráce a výměny zkušenosti mezi místními aktéry,
• rozvinutí osvojování příkladů dobré praxe a implementace inovací,
• zkvalitnění strategického a projektového řízení v území,
• efektivní čerpání externích zdrojů operačních programů a programu rozvoje venkova
• efektivní řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb dotčeného území a související
• rozšíření pracovního týmu zajišťující činnosti související s procesem přípravy, vyhlašování výzev, výběrem projektů, postoupením žádostí o podporu na řídicí orgány a s procesem administrace projektů,
• naplnění strategických cílů SCLLD přispívajících ke zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu