Operační program Životní prostředí

Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů

V programovém období 2021-2027 přes místní akční skupiny bylo možno podporovat projekty zaměřené na snižování spotřeby energií ve veřejných budovách. V tomto tématu nejsou vyhlašovány klasické výzvy. V území Pobeskydí proběhl sběr projektových záměrů a následně na úrovni kraje byly doporučeny projektové záměry k předložení do výzvy MŽP. Projekty z našeho území s ohledem na jejich finanční náročnost nebyly podpořeny.