Operační program Životní prostředí

Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů

V programovém období 2021-2027 přes místní akční skupiny bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování spotřeby energií ve veřejných budovách. V tomto tématu nejsou vyhlašovány klasické výzvy. V území Pobeskydí probíhá sběr projektových záměrů a následně na úrovni kraje budou doporučeny projektové záměry k předložení do výzvy MŽP.

VYHLÁŠEN SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

MAS Pobeskydí, z. s.  jako nositel „Strategie Pobeskydí 2021+ - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období 2021-2027“ dne 16. 10. 2023 vyhlásila sběr projektových záměrů do programového rámce Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 ve vazbě na Operační program Životní prostředí pro období 2021 - 2027, 2.A.1.1 Specifický cíl 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Sběr projektových záměrů (viz vzor níže) probíhá do 10. 11. 2023 prostřednictvím mailu ziska@pobeskydi.cz. Blíže je uvedeno v dokumentu sběr projektových záměrů.

Zdůvodnění vyhlášení sběru projektových záměrů

Ministerstvo Životního prostředí připravuje výzvu pro projekty připravené na území místních akčních skupin. Alokace výzvy bude rozdělena mezi kraje. V Moravskoslezském kraji zástupci všech místních akčních skupin zde působících budou transparentně posuzovat projekty, které budou následně doporučeny k podpoře v dané výzvě a zařazeny do programových rámců Operačního programu Životního prostředí příslušných místních akčních skupin. Každá místní akční skupina do tohoto výběru předloží projekty ze svého území. V této souvislosti MAS Pobeskydí vyhlašuje sběr projektových záměrů do programového rámce Operačního programu Životního prostředí s cílem prokázání transparentního postupu.