Programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP)

Programový rámec OPŽP vychází z předpokládané alokace 11 742 tis. Kč a je tvořen po rozšíření v roce 2018 dvěmi opatřeními. Pomocí programového rámce by mělo docházet k posílení silné stránky území, kterou je atraktivní a pestrá kulturní krajina s relativně zachovalým životním prostředím a omezení či zmírnění identifikované slabé stránky a ohrožení - existence lokalit se zhoršeným stavem životního prostředí a špatným stavem mnoha ploch v obcích, pronikání a šíření invazních druhů (bolševník velkolepý a druhy křídlatky), klimatické změny a mimořádne projevy počasí a v zastavěném území obcí i nekoncepční výstavba vč. nevhodné doprovodné zeleně.

Opatření: Prevence invazivních druhů

Alokace na opatření SCLLD 3.5.5 Prevence invazivních druhů činí 1 742 tis. Kč. Opatření přispívá k naplňování specifického cíle 3.5 Vytvořit příležitosti pro obnovení a využití tradiční kulturní krajiny. Cílem navrženého opatření je prevence šíření a omezení výskytu daných invazních druhů (křídlatky, bolševníku velkolepého) v přírodně nejvíce ceněných částech Pobeskydí tj. velkoplošných chráněných území (chráněných krajinných oblastech). Opatření podpoří posílení biodiverzity a ochrany původních druhů a tím přispěje ke zvýšení ekologické stability krajiny.

Opatření: Intravilány a veřejná prostranství

Alokace na toto opatření činí 10 mil. Kč. Opatření navazuje na aktivitu Operačního programu Životní prostředí 4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně a zaměřuje se na veřejně přístupnou zeleň v zastavěném či zastavitelném území obcí. Opatření se zaměřuje na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu výsadbou stromů (linové, skupinové, solitérní) a keřů, ošetřením stromů, založením či obnovou zatravněných ploch a funkčním propojováním přírodních ploch a prvků. Opatření se zaměřuje na zvýšení nejen estetické, ale zejména funkční hodnoty sídelní zeleně jako stěžejní součástí veřejných prostranství a intravilánu. Součástí opatření je i podpora doplňkových prvků (mobiliáře, pěšiny, vodní prvky, ptačí budky, broukoviště, informační cedule apod.). Bližší podmínky naleznete v pravidlech operačního programu a následně ve výzvě, kterou hodláme vyhlásit na podzim 2018.