MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava IV. 

Výzva se zaměřuje na podporu budování nové nebo rekonstrukci stávající infrastruktury pro pěší a pro cyklodopravu.

VÝBĚR PROJEKTŮ UKONČEN, PROJEKTY JSOU PŘEDÁNY NA CCR K ZÁVĚREČNÉMU OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy - 5. 10. 2020
  • Seminář pro žadatele -  13. 10. 2020 ve 13:00, Třanovice č. p. 1 (zasedací místnost u kanceláří MAS, vchod C)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 9. 11. 2020
  • Alokace na výzvu - 1 mil. Kč (dotace)
  • Maximální výše způsobilých výdajů -  1 052 631,58 Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 558 431 084, +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Bezpečnost dopravy
  • Cyklodoprava

V aktivitě Bezpečnost dopravy lze získat finanční prostředky na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic a místních komunikací včetně prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. veřejné osvětlení, přechody pro chodce, nástupiště autobusových zastávek, zábradlí, opěrné zdi). Aktivita Cyklodoprava se zaměřuje na rekonstrukci nebo výstavbu cyklostezek nebo stezek pro cyklisty a chodce. Mohou být také budovány jízdní pruhy pro cyklisty a realizována liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru.

Text výzvy a její přílohy:

Obecná a specifická pravidla: 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD