CO ZNAMENAJÍ ZKRATKY TP, ZTP A ZTP/P?

1 . 2 . 2024

Setkali jste se zkratkami TP, ZTP a ZTP/P? Nevíte, co znamenají? Cílem tohoto článku je seznámit se se základními pojmy a obecnými charakteristikami týkajícími se osob se zdravotním znevýhodněním, osob zdravotně postižených, zkratkami TP, ZTP a ZTP/P. V první části si vysvětlíme výše uvedené pojmy, které mají přiblížit problematiku zdravotně znevýhodněných osob a jejich uplatnění na trhu práce. Závěr shrnuje získané poznatky a doporučení. Přináší pohled na problematiku zdravotně znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením, možnosti získání průkazek TP, ZTP
a ZTP/P.  

VYMEZENÍ POJMŮ

Problematika osob se zdravotním postižením na trhu práce s sebou nese odborné termíny, které je nezbytné pochopit. Jejich chybná interpretace může vést k zavádějícím informacím, které by celou problematiku mohly zkreslit a vést k mylným domněnkám. Proto si nejprve vysvětlíme typy osob se zdravotním postižením, obecnou charakteristiku, dále si vysvětlíme zkratky a pojmy týkající se průkazů TP, ZTP a ZTT/P. Je dobré zmínit, že i osoby se zdravotním znevýhodněním či postižením mají možnost získání vhodného zaměstnání svou vlastní iniciativou, samozřejmě pokud jim to zdraví dovolí.

POJEM OSOBA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ (OZZ)

Odborníci vytvářejí definice, které mají za cíl vysvětlit, koho považujeme za zdravotně znevýhodněnou osobu.

Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti specifikuje osoby se zdravotním znevýhodněním jako osoby zdravotně znevýhodněné (fyzické osoby), které mají zachovány schopnosti vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. Mají velmi omezeny své schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněny, vykonávat své dosavadní povolání nebo využívat již získanou kvalifikaci nebo získat novou.

STATUS ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

Česká správa sociálního zabezpečení popisuje uznání statusu (dále jen OZZ). Cílem je podpora zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob a jejich uplatnění na trhu práce. Zaměstnávání OZZ je podporované státem, a to poskytováním různých příspěvků zaměstnavateli. Úřad práce přispívá zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání již od 1. ledna 2015.

NÁROK NA PRŮKAZ OZP

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách specifikuje, které osoby mají nárok na průkazky OZP: „Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje podle § 9 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.“

PRŮKAZY OZP

Pro osoby se zdravotním znevýhodněním jsou vystavovány průkazky, které jsou vydávány dle závažnosti a rozsahu postižení. Jedná se o tyto průkazy:

  • Průkaz TP: jedná se průkaz osob se zdravotním postižením, které jsou těžce postiženy
  • Průkaz ZTP: jedná se o průkaz osob se zdravotním postižením, zvlášť těžké postižení
  • Průkaz ZTP/P: jedná se průkaz osob se zdravotním postižením, zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce

Článek pro vás připravila Bc. Radka Pechová Černohorská.