Zapojení veřejnosti - SCLLD MAS Pobeskydí

Před zahájením tvorby strategie byl sestaven komunikační plán, který obsahoval následující aktivity zapojení
veřejnosti a místního partnerství:

 • Informování o záměru a průběhu tvorby strategie
 • Prezentování a předkládání k připomínkování dílčích výstupů
 • Aktivní zapojení veřejnosti a místního partnerství do tvorby strategie

Pro zefektivnění celého procesu zapojení komunity byl vytvořen zvláštní mail strategie@pobeskydi.cz.

Informování o záměru a průběhu tvorby strategie

Místní partnerství (tj. členové MAS Pobeskydí) bylo již od roku 2012 na zasedáních valné hromady seznámeno
s potřebou tvorby strategie na období po roce 2013 a s možnostmi zapojení do tvorby této strategie a následně
bylo průběžně informováno o průběhu tvorby strategie.
Veřejnost byla informována o záměru, možnostech zapojení, průběhu prací a o výsledcích strategie formou článků
v místních periodikách a zpravodajích (příklad zde), ve zpravodaji MAS Pobeskydí (dostupný na stránkách MAS, rozesílaný na obce, místní aktéry, členům MAS). Dále tyto informace o záměru a možnostech zapojení byly rozesílány elektronickou poštou místním aktérům (obcím, místním podnikatelům, zástupcům neziskového sektoru a dalším místním aktérům).
Všechny průběžné informace byly zveřejňovány na internetových stránkách MAS Pobeskydí www.pobeskydi.cz (zejména v sekci „Strategie 2014-2020", v aktualitách a článcích) a po připojení k sociální sítí i na stránkách MAS Pobeskydí na Facebooku. Do informování veřejnosti se zapojily i obce, které v rámci svých možností informace a články zveřejňovaly v obecních zpravodajích a na internetových stránkách.

Prezentování a předkládání k připomínkování dílčích výstupů

Dílčí výstupy a popis postupu tvorby strategie byl průběžně zveřejňován a předkládán k připomínkování na webových stránkách. O zveřejnění a možnostech připomínkování byli místní aktéři a členům MAS emailem nebo byli o tomto informováni na zasedáních orgánů MAS, sněmech starostů, osobních schůzkách. V lednu 2015 byla předložena finální verze strategie (bez programových rámců) k závěrečnému připomínkování. V průběhu léta 2015 měla veřejnost možnost se seznámit s průběžnými výstupy tvorby programových rámců ve formě zápisu z jednání odborných pracovních skupin. V září a říjnu 2015 byly předloženy k připomínkování jednotlivé programové rámce.

VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ

Z důvodu zvýšení informovanosti a přímého připomínkování dílčích částí i celé strategie se v území Pobeskyd uskutečnila veřejná projednání analytické část a následně celé strategie.

 

 • 29. dubna 2014 (Lučina) - analytická část
 • 30. dubna 2014 (Brušperk) - analytická část
 • 13. května 2014 (Smilovice) - analytická část
 • 30. května 2014 (Raškovice) - analytická část
 • 4. září 2014 (Soběšovice) - celá strategie
 • 27. dubna 2015 (Třanovice) - Závěrečná konference k přípravě strategie

 

TEMATICKÁ SETKÁNÍ A PREZENTACE STRATEGIE NA AKCÍCH V ÚZEMÍ

Významným inovativním prvkem při tvorbě a implementaci strategie je pořádání tematických setkání (nebo účast
na obdobných akcí určených pro veřejnost a místní aktéry z Pobeskydí) se zaměřením na jednotlivé problémy
řešené ve strategií. Tato setkání jsou určena pro širokou veřejnost, zástupce obcí, místní aktéry a odborníky,
kterých se toto téma týká. Setkání jsou důležitá zejména pro implementaci a budou v dalších měsících pořádána.
Dalším způsobem zapojení odborné veřejnosti, místních aktérů a zainteresované veřejnosti je účast na akcích
požádaných v území, kde je strategie a její cíle a opatření v rámci jednotlivých témat prezentovány. Od května 2015 MAS Pobeskydí využívá k prezentaci a diskusi strategie kulatých stolů pořádaných obcí Třanovice a ŠOV Třanovice, o.p.s. k jednotlivým operačním programům.

 • 16. září 2014 (Třanovice) - Zaměstnanost a sociální podnikání (tematické setkání pořádané MAS)
 • 23. února 2015 (Třanovice) - Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí ((tematické setkání pořádané MAS)
 • 4. června 2015 (Třanovice) - Kulatý stůl k OP VVV (MAS spolupořadatel)
 • 11. června 2015 (Třanovice) - Kulatý stůl k OP PIK (MAS spolupořadatel)
 • 30. července 2015 (Třanovice) - Kulatý stůl k OP ŽP (MAS spolupořadatel)
 • 4. srpna 2015 (Třanovice) - Kulatý stůl k PRV (MAS spolupořadatel)
 • 10. září 2015 (Třanovice) - Kulatý stůl k OP Zaměstnanost (MAS spolupořadatel)

Aktivní zapojení místní komunity do tvorby strategie

Veřejnost, místní aktéři a místní partnerství se mohli do tvorby strategie zapojit v každé fází a to zasíláním (nebo osobním sdělením) svých námětů, připomínek ke zpracovaným výstupům apod. Dále byli zapojeni formou anketního a dotazníkového šetření, účasti na jednání odborných pracovních skupin. Pro děti a mládež byla vyhlášena soutěž, která měla zjistit potřeby a představy této cílové skupiny. Výstupy s těchto forem zapojování byly zakomponovány do strategie.

ZJIŠŤOVÁNÍ ABSORPČNÍCH KAPACIT A STRATEGIÍ OBCÍ A ORGANIZACÍ

Místní partnerství, obce a místní aktéři s cílem zjišťování absorpčních kapacit a zajištění souladu strategií obcí a organizací, byli osloveni s žádosti o zaslání svých strategií a plánů rozvoje organizace/obce na příští období. Výsledky tvořily podklad pro odborné pracovní skupiny (první polovina roku 2013).

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - ANALÝZA POTŘEB A PROBLÉMŮ ÚZEMÍ

V rámci analýzy potřeb a problémů území proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na obce a organizace působící v území. Výsledky dotazníkových šetření byly zveřejněny na stránkách MAS Pobeskydí a byly zapracovány do analytické části a tvořily podklad pro odborné pracovní skupiny. (leden - duben 2014)

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - SWOT ANALÝZA

Dotazníkové šetření určené pro místní aktéry i širokou veřejnost se zaměřovalo na zhodnocení silných a slabých stránek, příležitosti a ohrožení tj. SWOT analýzy. Výsledky tohoto dotazníkového šetření byly zapracovány do analytické části a tvořily podklad pro pracovní skupiny. (stěžejní část duben - červen 2014)

SOUTĚŽ PRO DĚTI „MOJE VESNICE (MĚSTEČKO) ZA 10 LET"

Připravovaná strategie má dlouhodobý charakter a má řešit rovněž problémy a potřeby děti a mládeže. Tato cílová skupina byla do přípravy strategie zapojena formou soutěže (výtvarné a literární) zaměřené na představu o vzhledu vesnice/města, ve kterém děti žijí a o lidech zde žijících za 10 let. Vybrané obrázky jsou v této strategií uveřejněny. Názory dětí byly prezentovány a zhodnoceny na pracovních skupinách. Díla byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách MAS a prezentována valné hromadě MAS formou výstavky. Proběhla rovněž výstava těchto prací. (únor - březen 2014, následovalo vyhodnocení a prezentace výsledků)

ANKETA PRO VEŘEJNOST

Anketa pro veřejnost byla zaměřena na zjištění názoru veřejnosti na oblasti, které je potřeba řešit nebo podporovat. Anketa v podobě textového dokumentu i internetové aplikace byla zveřejněna na webu MAS, facebooku MAS, rozeslaná elektronickou poštou nebo osobně předána místním aktérům a obcím s žádosti o další distribuci. Výsledky (předběžné i konečné) byly podkladem pro odborné pracovní skupiny. (stěžejní část únor - srpen 2014)

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Zásobník projektů je tvořen připravovanými projekty místních aktérů. Prvotním cílem zásobníku projektů bylo zjištění absorpční kapacity území a definování cílových hodnot výstupových indikátorů. Druhotným cílem je vytvoření nástroje pro animační činnost území. Zásobník projektů je veden určeným zaměstnancem MAS. Je dodržována zásada diskrétnosti a zásobník projektů není zveřejňován či poskytován jiným osobám bez souhlasu „vlastníka" projektu.

Máte zájem připojit své projekty do zásobníku projektů? Pošlete nám vyplněnou tabulku >>.

ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Odborné pracovní skupiny jsou tvořeny nejen zástupci místního partnerství a obcí, ale také místními aktéry,
odborníky a představiteli veřejnosti. Jednání odborných pracovních skupin bylo otevřené veřejnosti a termíny jednání byly předem zveřejňovány. Kromě pravidelných jednání vzájemná komunikace a práce při tvorbě strategie probíhala elektronickou poštou. Na jednání byly pozváni dle potřeba také odborníci. (stanovené a složení >>)

 • 8., 10, 11. dubna 2014 (Třanovice) - Vize, problémy a potřeba území
 • 23. a 24. dubna 2014 (Třanovice) - Problémy území - charakteristika území (+SWOT analýza, cíle)
 • 13. a 14. května 2014 (Třanovice) - Návrh vize, dekompozice návrhové části
 • 3. a 4. června 2014 (Třanovice) - Návrhová část (+výsledky dotazníků)
 • 8. a 9. července 2014 (Třanovice) - dokončení návrhové části strategie, seznámení s celou strategií prosinec 2014 (emailem) - významnost a hierarchie cílů
 • 2. a 6. února 2015 (Třanovice) - vyhodnocení připomínek ke strategií, hierarchie a významnost cílů a priorit, indikátory a monitoring, diskuse nad projekty spolupráce a projekty MAS
 • 23. a 24. června 2015 (Třanovice) - Možnosti podpory přes místní akční skupiny v rámci daného programu resp. tématu, návrh obsahu podpory přes MAS Pobeskydí, projekty spolupráce MAS
 • 22. října 2015 (Třanovice) - Programové rámce, hodnocení spokojenosti

Pozvánky na odborné pracovní skupiny:

Zápisy z odborných pracovních skupin:

Další k odborným pracovním skupinám (pokud není součástí zápisů):

Zápisy ze zasedání povinných orgánů MAS, odborných pracovních skupin a pracovních setkání >>