PS Mateřinka

Pracovní skupina je vymezena jako specifická podle své cílové skupiny (děti předškolního věku) a zabývá se předškolním vzděláváním a péčí, jeho dostupností, inkluzí a kvalitou. PS a oblast jejího zájmu jsou definovány s vědomím toho, že předškolní vzdělávání představuje základní kámen pro dosahování dlouhodobých cílů v dalších tematicky zaměřených oblastech.

PS Čtenářská gramotnost

Pracovní skupina navazuje na činnost někdejší PS Gramotnost, jejímž rozdělením PS Čtenářská gramotnost vznikla. Ve smyslu pravidel se jedná o povinnou pracovní skupinu ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Tato PS je vymezena jako tematická podle základních kompetencí (ve smyslu znalostí a dovedností), které dosahování cílů v dalších tematicky zaměřených oblastech MAPu přinejmenším usnadňují. Zabývá se především čtenářskou gramotností, rozvojem kompetencí dětí pro aktivní používání cizího jazyka a komunikačními schopnostmi u dětí.

PS Matematická gramotnost

Pracovní skupina navazuje na činnost někdejší PS Gramotnost, jejímž rozdělením PS Matematická gramotnost vznikla. Ve smyslu pravidel se jedná o povinnou pracovní skupinu k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Tato PS je vymezena jako tematická podle základních kompetencí (ve smyslu znalostí a dovedností), které dosahování cílů v dalších tematicky zaměřených oblastech MAPu přinejmenším usnadňují. Zabývá se především matematickou gramotností.

PS Region

Pracovní skupina je vymezena jako tematická a zabývá se environmentální výchovou, místními a regionálními tématy, civilní výchovou, rozvojem kulturního povědomí a vyjádření a sociálních a občanských kompetencí dětí. Společným jmenovatelem zahrnutých oblastí jsou „sociální kompetence“ nezbytné k tomu, aby se jedinec stal integrální součástí komunity. Bez ohledu na to, jak široce je tato komunita chápána, začíná a končí v rodině, v konkrétním „tady a teď“.

PS Profese

Pracovní skupina je vymezena jako tematická a zabývá se rozvojem podnikavosti a iniciativy dětí, jejich kompetencemi v polytechnickém vzdělávání, kariérovým poradenstvím a rozvojem digitálních kompetencí u dětí a vyučujících. Společným jmenovatelem zahrnutých opatření jsou „profesní kompetence“, nezbytné k pozdějšímu, skutečně úspěšnému uplatnění dítěte na trhu práce. K tomu je kromě znalostí a dovedností nezbytný „tah na bránu“ na straně dětí a zodpovědné vedení ze strany zkušenějších.

PS Šance

Pracovní skupina je ve smyslu pravidel PS pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání. PS je vymezena jako průřezová s ohledem na potřebu zajištění rovných příležitostí pro každé dítě v kterékoli z výše uvedených oblastí zájmu specificky a tematicky vymezených PS. Zabývá se inkluzivním vzděláváním a podporou dětí ohrožených školním neúspěchem, podporou práce s rodinou, osvětou veřejnosti a podporou zaměstnavatele ve vztahu k inkluzi.

PS Zázemí

Pracovní skupina je ve smyslu pravidel PS pro financování. PS je vymezena jako průřezová s ohledem na potřebu zajištění odpovídajícího materiálního a organizačního zázemí na úrovni jednotlivých organizací a v sítích jejich spolupráce. Bez tohoto zázemí je dosahování jakýchkoli cílů ve výše uvedených oblastech působnosti jednotlivých PS obtížné, ne-li nemyslitelné. PS se zabývá investicemi do rozvoje kapacit škol, manažerským vzděláváním a administrativním prostředím a spoluprací. Nedílnou součástí činnosti PS je plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit.

 

Stále s velkou radostí přijímáme nové členy v jakékoli z pracovních skupin. Máte-li o členství v pracovní skupině, vyplňte prosím, kontaktní dotazník zde.