1. výzva MAS Pobeskydí - OPŽP - Prevence invazních druhů

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 87 Operačního programu životní prostředí.

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy: bude upřesněno

  • Vyhlášení výzvy – 15. září 2017
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu –  prodlouženo do 28. února 2018
  • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů - do 30. dubna 2018
  • Alokace na výzvu – 1.741.731,-- Kč
  • Seminář pro žadatele – 24. říjen 2017 od 10 hod. (kancelář MAS, nutné přihlášení)

Výzva je zaměřena na aktivitu 4.2.3 OPŽP 2014-2020 a následující opatření:

  • eradikace, popř. regulace invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na šetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.
  • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů,
  • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

Cílem výzvy je podpora likvidace invazních druhů rodu křídlatka a bolševník velkolepý na území chráněných krajinných oblastí. Podpora je orientována na území CHKO v Pobeskydí: Komorní Lhotka (č.), Krásná (téměř celá), Pražmo, Raškovice (č.), Řeka, Smilovice (č.), Morávka, Stará Ves nad Ondřejnicí (č.), Vyšní Lhoty (č.)

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

Soubory ke stažení:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a další závazné dokumenty OPŽP >>

 

Další ke stažení: