Komunitní energetika

- nový energetický zákon a energetická společenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje nový energetický zákon, který převezme legislativu EU obsaženou v tzv. zimním energetickém balíčku. Soubor návrhů v tomto balíčku má zajistit energetickou efektivitu a úspory energie, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetice a v neposlední řadě spravedlivější fungování trhu s elektřinou, v rámci kterého bude posíleno postavení spotřebitelů vůči dodavatelům energie. Evropa se podle Evropské komise může stát světovým lídrem v přechodu na čistou energii a jedním ze způsobů, jak toho docílit, je právě komunitní energetika

Nový energetický zákon, který nahradí dosavadní normu z přelomu tisíciletí, by měl být přijat v průběhu roku 2021. Z jeho věcného záměru vyplývá, že dojde k zásadním změnám v oblasti decentralizace energetiky a komunitní výroby energie. Aktivním spotřebitelům by měly být umožněny společné investice do OZE, akumulace, sdílení a prodeje elektřiny tak, aby na trhu s energiemi nebyli dále diskriminováni. K tomuto účelu jim budou sloužit energetická společenství/komunity.

Energetická družstva mají v Německu silnou tradici. Foto: www.friendsoftheearth.eu

Předpokládaná podoba energetických společenství

Česká podoba energetických společenství (nebo komunit) zatím není přesně definována, z evropských směrnic však víme, že mohou vznikat na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí, sídlišť či obcí, a jejich činnost může být velmi různorodá: od výroby a skladování elektřiny, po poskytování flexibility sítě. Energetická společenství přinesou komunitám větší kontrolu nad hospodařením s energií a s tím spojené snížení nákladů, umožní podílet se na utváření energetické politiky státu a přímo se zapojit do energetické transformace a ochrany klimatu.

Energetický zákon se musí řídit evropským právem, především pak směrnicemi o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, který upravuje tzv. občanská energetická společenství, a o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, který zavádí společenství pro obnovitelné zdroje. Oba termíny mají víceméně stejnou definici. Již v současné době je v ČR možné zakládat energetické komunity a vyrábět, sdílet či prodávat elektřinu, zatím však za velmi nerovných a nevýhodných podmínek, které hrají ve prospěch velkých výrobců energie.

Energetické společenství si bude moci vybrat svou právní formu, musí však splnit několik podmínek. Jeho primárním účelem nesmí být tvorba zisku, ale uspokojování environmentálních, ekonomických a sociálních potřeb svých členů. Členství musí být otevřené a dobrovolné. Jako nejvhodnější právní forma se jeví družstvo nebo spolek. Energetickým společenstvím se nemůže stát například nadace nebo nadační fond (nezakládá se na členském principu), ani společenství vlastníků jednotek (nejedná se o dobrovolné a otevřené členství, jelikož z něj nelze vystoupit bez prodeje jednotky).

Pokud se nic nezmění, pro vznik energetického společenství bude nutné učinit dva právní kroky: založit společenství a získat licenci od Energetického regulačního úřadu. Komunity budou s největší pravděpodobností moci provozovat lokální distribuční soustavu (LDS), jejímž prostřednictvím se více koncových odběratelů (např. domácnosti, obecní budovy, firmy) připojí k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS) skrze jeden připojovací bod. Pro provoz LDS je nutná licence na distribuci elektřiny od ERÚ. LDS běžně vznikají v komerčních a obytných zónách, nákupních centrech nebo průmyslových areálech. Licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou není potřeba v případě, že dodávky probíhají prostřednictvím tzv. přímého vedení bez využití distribuční soustavy.

 

Dále ke čtení:

 

Prosíme zájemce z řad obcí, podnikatelů i fyzických osob, kterým je naše vize rozvoje enegetiky pro venkova blízká, aby se zapojili a vyplnili kontaktní formulář https://forms.gle/KpEfVFj8ZWCphuD36.