Základní údaje

Název

MAS Pobeskydí, z. s.

Do 4. 12. 2014, kdy valná hromada organizace schválila změnu právní formy na spolek a nový název, byl používán název Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob.

Sídlo

Třanovice č.p. 1, 739 53

71212612

DIČ

CZ71212612

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1729173349/0800

Registrační číslo MAS

v rámci PRV - osa IV. LEADER: 07/002/41100/780/000038

Účel spolku

Účelem spolku je sdružovat subjekty a vytvářet podmínky pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (označovaného také jako metoda LEADER) území Pobeskydí. Územím Pobeskydí se rozumí území působnosti MAS Pobeskydí tvořené správním územím obcí, které schválily či souhlasily se zařazení svého území do území působnosti MAS Pobeskydí v příslušném programovém období Evropské unie v rámci hlavní činnost spolku. Komunitně vedený místní rozvoj se uskutečňuje na základě integrované a víceodvětvové strategie místního rozvoje území, tj. strategie komunitně vedené místního rozvoje (dále také jen zkratka „SCLLD"). Komunitně vedený místní rozvoj je založen na konsenzu aktérů místního rozvoje. Je koncipován s ohledem na místní potřeby, potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci.

Poslání spolku

Posláním MAS Pobeskydí je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje území Pobeskydí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů tohoto venkovského regionu a na principu vytváření partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru včetně neziskového.

Vznik organizace

MAS Pobeskydí, z. s. byla založena jako Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob podle ustanovení § 20f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., na ustavující členské schůzi, která se konala dne 24. března 2004 v Třanovicích. Ustavující členské schůze se zúčastnili následující zástupci zákládajících členů:

 • Ing. Jaromír Dobrozemský – Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí
 • Ing. Roland Slavíček – T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.
 • Libor Křen – Občanské sdružení Pozemkový spolek Podbeskydí ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
 • Stanislav Čmiel – Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí
 • Ing. Oto Onderek – Třanovice služby, o.p.s.
 • Alois Škuta – TOZOS spol. s.r.o.
 • Marek Kaniok DiS – Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí
 • Josef Křenek – SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o.
 • Ing. Michal Madzia – Družstvo Raškovice
 • Zdeněk Knyč – Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí
 • Ivo Dominik – AGRO – Dominik spol. s.r.o.
 • Ing. Karel Obluk – LUSTON o.p.s.

Registrace organizace

Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložce č. 14003  (do ledna 2015 č. 12185 jako zájmové sdružení právnických osob).