MAS POBESKYDÍ

Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský region, je navázání spolupráce mezi podnikatelskými, neziskovými a samosprávnými subjekty, které v regionu působí, a které mají zájem na jeho harmonickém vývoji. Výrazem jejich úsilí je založení místní akční skupiny – organizace, jejímž hlavním posláním je mnohostranná podpora udržitelného rozvoje venkova.

Při vytváření sítě spolupracujících subjektů byly v Pobeskydí využity pozitivní zkušenosti s problematikou rozvoje venkova a s rozvojem partnerské spolupráce, shromažďované od devadesátých let dvacátého století. Významnou příležitostí byl nově vyhlášený program LEADER ČR a perspektiva vyhlášení iniciativy EU LEADER+ v České republice (v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství).

Na základě nových rozvojových příležitostí byla ve čtyřech sousedících mikroregionech (Mikroregion obcí povodí Stonávky, Mikroregion obcí povodí Morávky, Mikroregion obcí Žermanické a Těrlické přehrady a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy) svolána veřejná zasedání nejen těch partnerů, kteří spolu již dlouhodobě spolupracovali, ale všech zájemců o rozvoj venkova – z řad jednotlivců, podnikatelských i neziskových subjektů. Byly identifikovány rozvojové možnosti daného území a navrženy strategie jeho rozvoje.

Místní akční skupina Pobeskydí byla formálně založena v březnu roku 2004 jako zájmové sdružení právnických osob, byly schváleny její stanovy a zvoleny její orgány. Zakládajícími členy se stalo dvanáct subjektů. V souladu s pravidly LEADERu jimi byli čtyři zástupci samospráv, pět soukromých podnikatelských subjektů a tři nevládní neziskové organizace. V prosinci 2007 došlo k rozšíření územní působnosti MAS Pobeskydí o území osmi obcí mikroregionu měst a obcí povodí Ondřejnice a území obcí Horní Suchá, Chotěbuz a Bruzovice. MAS Pobeskydí má v současnosti 19 členů.

Orgány Místní akční skupiny Pobeskydí jsou valná hromada, programový výbor, kontrolní komise a výběrová komise.

V současnosti má Místní akční skupina Pobeskydí čtyři zaměstnance, kteří se zabývají administrací programů založených na principech LEADERu, přípravou rozvojových projektů financovaných z nejrůznějších dotačních zdrojů a zpracováním různých analytických a strategických materiálů.