Monitoring a evaluace realizace SPL

- LEADER 2007 - 2013

Monitoringem je pověřen programový výbor MAS, jenž přenáší kontrkétní dílčí úkoly na ředitele (manažera) MAS a výsledky monitoringu komplexně hodnotí. Základem pro monitoring tvoří monitorovací indikátory stanovené v kap. 6.6 SPL MAS Pobeskydí. Monitoring se provádí průběžně a výsledky jsou zveřejňovány pololetně počínaje prosincem 2009.

Hlavním orgánem pro vyhodnocení SPL je valná hromada, která schvaluje hodnocení zpracovaná programovým výborem. Podklady pro hodnocení předkládá programovému výboru manažer MAS. Vyhodnocení SPL na valné hromadě se provádí každoročně v rámci schvalování výroční zprávy.

Komplexní hodnocení je MAS povinná provést dle Pravidel PRV opatření IV.1.1 v polovině období realizace SPL a po skončení.

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Místní akční skupina je dle Pravidel IV.1.1 povinna předkládat k žádosti o proplacení tzv. Monitorovací zprávu o činnosti MAS: