Odborné pracovní skupiny

Odborné pracovní skupiny jsou jsou poradními orgány zřízené programovým výborem k zajištění dlouhodobé specializované činnosti v rámci zpracování a implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odborné pracovní skupiny vytvářejí platformu pro kontinuální zapojování místních aktérů do přípravy, implementace, monitoringu a evaluace strategie. Složení odborných pracovních skupin schvaluje programový výbor, pokud nedošlo ke kooptování nového člena odbornou pracovní skupinou. Odborné pracovní skupiny mají právo kooptovat nové členy v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů.

Hlavními pravomocemi a úkoly odborných pracovních skupin:

  • aktivně se podílet na přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
  • projednávat a připomínkovat dílčí části i celou strategii komunitně vedeného místního rozvoje vč. jejích aktualizací,
  • rozšiřovat povědomí o strategii v území,
  • iniciovat projekty na úrovni místní akční skupiny i v území,
  • spolupracovat na přípravě a realizaci projektů MAS,
  • zajišťovat odborné posouzení a zhodnocení naplňování cílů strategie.

Více viz statut odborných pracovních skupin >>

Zápisy z jednání pracovních skupin >>

 

Složení odborných pracovních skupin