Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy

Garant

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek

Vladimíra Nytrová

Výchozí situace

Příprava předškoláků na základní vzdělání je jednou z priorit mateřských škol, proto bylo rozhodnuto uskutečnit setkání předškoláků tří mateřských škol, na němž budou mít možnost se s budoucími spolužáky první třídy seznámit, spolupracovat a zábavnou formou ukázat, co všechno se v mateřské škole naučili. Setkání bude zaměřeno zejména na čtenářskou a matematickou pregramotnost a polytechnickou a hudební výchovu.

Cíl

Cílem setkání je hravou formou rozvíjet u dětí dovednosti, které jsou důležité pro vstup do základního vzdělání. Dalším cílem setkání je rozvinout mezi dětmi z různých mateřských škol spolupráci na úkolech, protože umět spolupracovat s ostatními je důležitá dovednost, která děti bude provázet celý život. Nemalým cílem je též rozvinout spolupráci mezi pedagogy z mateřských škol.

Popis a vyhodnocení

Aktivita je zaměřena zejména na rozvoj spolupráce, a to nejen mezi dětmi, ale také mezi pedagogy zúčastněných mateřských škol, neboť se všichni podílejí na přípravě úkolů pro předškoláky. Děti budou rozděleny do různorodých skupin (děti z různých mateřských škol budou promíchány) a budou se společně domlouvat na způsobu splnění a předvedení úkolu. Úkoly budou zaměřeny na různé oblasti, které by děti před vstupem do základní školy měly zvládnout (čtenářská a matematická pregramotnost, polytechnická a hudební výchova aj.). Budou zakoupeny a při plnění úkolů používány nové didaktické pomůcky (stavebnice atp.). Na akci bude navazovat setkání (workshop) pedagogů mateřských škol a dalších pozvaných hostů (školní psycholog, školní asistent atp.), kteří se zamyslí nad dovednostmi, které by každý předškolák měl umět, a jak je případně dopilovat do nástupu na základní školu. Bude vytvořen profil novodobých dovedností dnešního předškoláka z pohledu mateřských škol, včetně profilu týkajícího se inkluzivních dětí. Tento profil bude zpracován v elektronické verzi a bude k dispozici na webových stránkách zapojených škol pro inspiraci ostatních mateřských škol v území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. Akce se zúčastní také děti s odloženou školní docházkou a cizinci.

V roce 2018 se do aktivity zapojily všechny tři partnerské školy a jejich prostřednictvím čtyřicet dětí a jedenáct učitelů. Aktivitu sponzorsky podpořily dvě obce, coby zřizovatelé mateřských škol. Z aktivity vyplynulo, že při vzdělávání dětí je potřeba zaměřit se na vzájemnou spolupráci dětí, rozvíjení jejich slovní zásoby a schopnosti prezentovat své znalosti a dovednosti. Na společném setkání pedagogů vzniklo desatero předškoláka, které vyplynulo z absolvovaných disciplín. Toto společné setkání bylo pro všechny zúčastněné přínosné. V následujících ročnících setkání předškoláků bude možné srovnáním posoudit, zda desaterem identifikované změny ve vzdělávání (zaměření se na oblasti, v nichž bylo zjištěno, že je děti potřeba rozvíjet) vedou ke zlepšení schopností a dovedností dětí, případně naplánovat další kroky ke zlepšení.

Přínosem pro děti a jejich rodiče bylo, že všichni předškoláci (i ti, kteří se nemohli zúčastnit z důvodu nemoci) obdrželi po dvou pracovních sešitech, s jejichž pomocí mohou děti rozvíjet své grafomotorické dovednosti a slovní zásobu. Pro mateřské školy bylo přínosem, že získaly stavebnice Makedo, které rozvíjí technické dovednosti dětí, Picaso a Sluban Town, které slouží k rozvoji tvořivosti a představivosti, a multitonový blok k rozvoji hudebních dovedností.

Aktivita spolupráce nadále probíhá.

Termín realizace

11/2018
11/2019
11/2020

Ke stažení

Odkaz na galerii s fotografiemi ze všech aktivit spolupráce naleznete zde

Fotogalerie