Místní a regionální témata ve výuce

Garant

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

David Molitor

Výchozí situace

Místní a regionální témata představují opomíjenou součást výuky, především proto že tato témata vyžadují individuální přípravu, pro kterou chybí metodické vedení, učebnice a výukové pomůcky. Učitelé, kteří se pouští na tenký led integrace místních a regionálních témat do výuky často postupují metodou pokus-omyl. Tato témata přitom mají potenciál průřezového využití v řadě předmětů: přirozeně v zeměpise, dějepise a občanské nauce, ale též v matematice, českém jazyce a dalších, včetně jejich analogií na prvních stupních základních škol.

Cíl

Cílem projektu bylo vytvoření platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti integrace místních a regionálních témat v různých vyučovacích předmětech.

Popis a vyhodnocení

V průběhu roku 2017 se mělo uskutečnit nejméně jedno setkání pedagogů, kteří mají praktické zkušenosti s integrací místních a regionálních témat do výuky, nebo kteří mají o tato témata a jejich aplikaci ve výuce zájem. Na tomto setkání měly být prezentovány jejich vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe. Bylo žádoucí, aby se tohoto setkání zúčastnili další přizvaní odborníci mimo sféru vzdělávání a didaktici z vysokých škol. Kromě vytvořené platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe měla být výstupem tohoto projektu indikativní metodika pro učitele. Na setkání rovněž měla být diskutována potřeba přípravy navazujícího projektu, jeho podoba a organizační rámce.

Plánované setkání pedagogů a dalších zájemců o aplikaci místních a regionálních témat do výuky se uskutečnilo 29. května 2017 v Třanovicích. Přítomni byli nejen pedagogové řady škol, ale také zástupci Domu dětí a mládeže Vratimov, městských knihoven ve Vratimově a Frýdku-Místku, ŠOV Třanovice a MAS Pobeskydí. Hlavním cílem setkání bylo nastínění možností zapojení místních a regionálních témat do výuky, výměna zkušeností s touto problematikou a příklady dobré praxe.

Diskutovalo se zejména o tom, která témata využít a jak co nejzajímavěji motivovat žáky k poznávání své obce a nejbližšího okolí. Chápání obce v souvislostech (historie, příroda, výstavba, průmysl, činnost zastupitelstva, významné osobnosti, památná místa atp.). Jedna z možností, jak zpřístupnit místní a regionální témata žákům, je příprava pracovních listů zaměřených na určité oblasti. Práce s nimi může probíhat přímo v terénu při vycházkách na různá místa v obci, kde je možné dané informace získat, např. na naučné stezky.

Zajímavým nápadem je také využití QR kódů, které nám umožňují téměř s nulovými náklady umístit na řadě míst v obci spoustu informací, které mohou žáci snadno získat načtením do svého mobilního telefonu. Dalším nástrojem, který se na setkání probíral, je geocaching a jeho použití jako nástroje pro vzdělávání. Děti přirozeně rády hledají poklady a hledání keší je v podstatě cesta za pokladem. Na setkání byli přítomní seznámeni s tím, co je geocaching a jak jej využít při seznamování žáků s místními a regionálními tématy. V diskusi zazněl návrh, že školy by se mohly vzájemně navštěvovat při školních výletech, vzájemně se poznávat a využívat svých nástrojů výuky místních a regionálních témat, např. pracovních listů, QR kódů a keší k tomu, aby se žáci mohli seznámit také s širším okolím svých obcí.

Termín realizace

4–6/2017

Ke stažení

Odkaz na galerii s fotografiemi ze všech aktivit spolupráce naleznete zde

Fotogalerie - Místní a regionální témata ve výuce